Z Davi­dem Icke’m – bry­tyjskim pis­arzem i mówcą porusza­ją­cym tem­atykę teorii spiskowych, tajnych sto­warzyszeń, infil­tracji Ziemi przez obcą inteligencję oraz natury rzeczy­wis­tości roz­mawia Piotr Cielebiaś. Druga część wywiadu ukaże się w numerze 9/​2018.

Frag­ment I części wywiadu z Davi­dem Icke’m

Zaprezen­towane w lat­ach 80-​tych ub. wieku wyniki badań nad dzi­ałaniem kancero­gen­nym pól elek­tro­mag­ne­ty­cznych wydają się wskazy­wać na zwięk­szone ryzyko zachorowa­nia na niek­tóre posta­cie chorób nowot­worowych u osób mieszka­ją­cych w pobliżu linii przesyłowych lub trans­for­ma­torów. Ale jest też inni niepoko­jący prob­lem: odd­zi­ały­wa­nia wspom­ni­anych pól na funkcjonowanie naszego mózgu.

Frag­ment artykułu z numeru 8/​2018

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.