Per­tur­bacje w słonecznym kotle czyli: co dalej z dobrą zmi­aną?
dr Piotr Piotrowski
1/​2017

Czy­taj więcej…

Z Igorem Witkowskim, wiz­jonerem i pis­arzem, badaczem początków ludzkości, prop­a­ga­torem idei kos­micznej współpracy, lau­re­atem Nagrody Hon­orowej Niez­nanego Świata za 2016 r. roz­mawia Jędrzej Fijałkowski.

Czy­taj więcej…

Z Maciejem Kuczyńskim – badaczem, podróżnikiem, pis­arzem, lau­re­atem Nagrody Hon­orowej za 2015 roz­mawia Leszek Matela

Leszek Matela — Niez­nany Świat 12/​2016

Czy­taj więcej…

Każdy ma swoją ścieżkę.
Marek Rymuszko — 7/​2016

Kody Natury czy świata kre­owanego przez ludzi?
Zdaję sobie sprawę, że ten tekst nie wszys­tkim się spodoba. Nic na to nie poradzę.

Czy­taj więcej…

W NUMERZE:

 • Pęknięte lus­tra Fatimy
 • Fenomen ukry­tych przekazów międzypokoleniowych
 • Gene­ty­czny dysk: list z Przeszłości?
 • Katas­trofa we Wsze­choceanie i Wielkie Wymieranie
 • Powrót Nibru?
 • Bak­terie w walce z rakiem

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Czy­taj więcej…

W NUMERZE:

 • Starożytni astronauci: nauczy­ciele z nieba
 • Zwierzęta: ofi­ary ludz­kich wojen i polityki
 • Przek­lęte przedmioty
 • Piramida w Cañete?
 • CE 6 z UFO: to może być niebezpieczne

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

Czy­taj więcej…

W NUMERZE:

 • Poszuki­wa­nia bez końca
 • Lata 20162017 i następne w optyce wizjonerów
 • Miss­ing 411: najdzi­wniejsze zaginię­cia w USA
 • Duchowość wilków
 • W obronie medy­cyny alternatywnej

Czy­taj GRATIS (cały numer) w wer­sji elek­tron­icznej na e.nieznanyswiat.pl

Czy­taj więcej…

W NUMERZE:

 • Gaja z mózgiem w oceanie
 • Dżuna: odchodząc nie odchodzimy
 • Relacja z podróży w stanie regresji LBL
 • Jasna i ciemna strona Księżyca
 • Inwazja UFO na Brazylię: kulisy Oper­acji Prato
Czy­taj więcej…

Czy znasz swoje przeko­na­nia?
Mar­i­anna Bartke uzdrowicielka, cer­ty­fikowana instruk­torka Theta Heal­ing®
(Warszawa, KGNŚ ul. Kredytowa2)

Czy­taj więcej…

Ter­apia Wielowymi­arowa
Bar­bara Ravens­dale
autorka książki i włas­nej metody uzdraw­ia­nia.
(29.03.2017, Warszawa, KGNŚ)

Czy­taj więcej…

Wręcze­nie nagrody „” za 2016 rok oraz pro­mocja trzech nowych książek: dwóch z serii Instrukcje Prze­budzenia (VII i VIII): Otwar­cie trze­ciego oka i Niez­nane korze­nie religii na Ziemi oraz odręb­nej pozy­cji Anty­du­chowość: Prze­stroga na czas wiel­kich przemian.

Czy­taj więcej…

Tarot a Kabała
dr Jan W. Suliga
znawca Tarota i wróżbita
(22.02.2017, Warszawa, KGNŚ)

Czy­taj więcej…

Niez­nany Świat 4/​2017

W mitach z różnych stron świata pojaw­iają się wzmi­anki o bos­kich nauczy­cielach i dobrodzie­jach ludzkości, którzy mogli przy­czynić się do roz­woju pier­wszych cywilizacji.

Czy­taj więcej…

Ważny głos redak­tora naczel­nego w sprawach codziennych.

Czy­taj więcej…

Niez­nany Świat 4/​2017

Raport

Od zara­nia dziejów wyko­rzysty­wano je w zbro­jnych kon­flik­tach, bezl­i­tośnie posyła­jąc na śmierć. Słonie, wiel­błądy czy konie służyły do szarż oraz trans­portu jeźdźców i uzbrojenia.

Czy­taj więcej…

Chwila to pod­niosła, więc jako osoba odpowiedzialna za prze­niesie­nie Niez­nanego Świata do równoległej rzeczy­wis­tości mam przy­jem­ność powiedzieć kilka słów o tym, jak go tam odnaleźć.

Czy­taj więcej…

TAJEM­NICZE ARTE­FAKTY
Tadeusz Oszub­ski
Insty­tut Wydawniczy ERICA, Warszawa 2016

Czy­taj więcej…

JAK POKON­AŁEM STWARD­NIE­NIE ROZSIANE METODĄ EDGARA CAYCE. Także o choro­bie Parkin­sona
Dr Dud­ley Delany
Wydawnictwo AQUAR­IUS, Zakopane (brak roku wydania)

Czy­taj więcej…

BERMUDZKI TRÓJKĄT ŚMIERCI
Hen­ryk Mąka

Bel­lona, Warszawa 2012

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.