Merkaba: energetyczny kompas samorozwoju

Merk­aba to pole energii otacza­jące człowieka, składa­jące się z trzech ele­men­tów: Mer (ciała), Ka (umysłu) i Ba (ducha). Znana z prac nauczy­ciela duchowego Drun­valo Melchizedeka Merk­aba, jest również związana z misty­czną nauką zako­rzenioną w wielu tradycjach.


Marta Sobiecka

Słowo Merk­aba ma co najm­niej kilka znaczeń. My skupimy się głównie na utożsami­anym z nim polu energii. Zarazem nie można jed­nak prze­jść obo­jęt­nie obok tego, co w trady­cji nazywa się mistyką Merk­aby, gdyż jest ona bardzo interesująca.

Ter­min, o jakim mowa, oznacza pole energii łączące ciało (Mer), umysł (Ka) i ducha (Ba). Rotuje ono ponoć wokół każdej ludzkiej powłoki cielesnej, z pręd­koś­cią, która nie pozwala go dostrzec. Jeśli jed­nak udałoby się uch­wycić je w kadrze aparatu fotograficznego, ujrzelibyśmy ksz­tałt dwóch wiru­ją­cych i przenika­ją­cych się nawza­jem świ­etlistych tetrae­drów (ostrosłupów forem­nych). Tetraedr Męski skierowany wierz­chołkiem w górę, wiruje w lewo, nato­mi­ast Żeński, ustaw­iony wierz­chołkiem w dół — w prawo.

Podobno więk­szość z nas nieświadomie spowal­nia swoje ener­gety­czne pole, albo całkowicie je wyhamowuje, gdyż nie zdaje sobie sprawy z jego ist­nienia, nie używa go. W przy­wróce­niu właś­ci­wego rytmu pomaga medy­tacja. Jeśli jest wykony­wana praw­idłowo, płyn­nie inte­gruje kobiecą (intu­icyjną, recep­ty­wną) oraz męską (akty­wną, dynam­iczną) cząstkę w naszym umyśle i duszy. Kiedy pole zaczyna wirować praw­idłowo, można nazwać je Merkabą.

Czy­taj spis treści listopad­owego Niez­nanego Świata

Za współczes­nego wędrowca Merk­aby uważany jest Drun­valo Melchizedek. Jako nauczy­ciel i autor książek o roz­woju duchowym poszuki­wał on odpowiedzi na pyta­nia: skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy? W tym celu zapoz­nał się z kul­turą rdzen­nych plemion Ameryki, posz­erza­jąc swą wiedzę głównie wśród Majów. Od prawie trzy­dzi­estu lat Drun­valo naucza w jaki sposób akty­wować ciało świ­etliste Mer-​Ka-​Ba, a pod­czas warsz­tatów, które odby­wają się na całym świecie, przy­pom­ina, kim w isto­cie jesteśmy. Bo Merk­aba ofi­arowuje doświad­cze­nie posz­er­zonej świado­mości, przy­wraca­jąc pamięć o nieskońc­zonych możli­woś­ci­ach naszego bytu. Nie bez powodu warsz­taty te odby­wają się pod hasłem Prze­budze­nie oświeconego serca.

Dziś do świata Merk­aby prowadzi inna droga, niż w dawnych cza­sach. Obec­nie najwięk­szy nacisk kładzie się na aktywację płynącą prosto z serca. To właś­ciwe pode­jś­cie dla cza­sów współczes­nych, w których domin­uje pier­wiastek żeński. Z kolei wejś­cie w wyższy stan świado­mości za pomocą serii spec­jal­nych odd­echów połąc­zonych z mudrami (układami pal­ców rąk o właś­ci­woś­ci­ach uzdraw­ia­ją­cych), to kul­ty­wowany niegdyś wari­ant męski.

Kon­cepcja Bożego Tronu

Zapewne każdy z nas spotkał się z określe­niem misty­czny. Gdyby jed­nak trzeba było dokład­nie wyjaśnić, co to znaczy, jakich słów powin­niśmy użyć? Nieziem­ski, niezwykły, niewytłumaczalny?

Otóż gen­er­al­nie mistyka, to doz­nanie łączności z Bogiem, innymi słowy — przeży­cie Bożej Obec­ności. Cog­nito dei exper­i­men­talis — doświad­czalne poz­nanie Boga (Tomasz z Akwinu), czyli doświad­cze­nie jaźni wchodzącej w bezpośredni kon­takt ze Stwórcą lub rzeczy­wis­toś­cią metafizyczną…

To jedynie frag­ment niniejszego artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 11/​2017 dostęp­nym także jako e-​wydanie.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.