Drzwi do Kroniki Akaszy

Pod koniec roku ukaże się książka Mistycy, Uzdrowiciele, Jas­nowidzący i Ci, co wiedzą. Jej autorami jest dwoje artys­tów (w życiu pry­wat­nym para małżeńska): Andrzej Maria Mar­czewski i Izabela Ptak-​Marczewska (on – znany reżyser i twórca teatralny, z którym od wielu lat współpracu­jemy, ona – malarka, poetka i ezoteryczka).

Ich wspólny tom stanowi zapis poszuki­wań włas­nej duchowej drogi oraz związanych z nią misty­cznych doświad­czeń oce­ni­anych z punktu widzenia kobi­ety i mężczyzny. Prezen­tu­jemy jeden z rozdzi­ałów tej książki, gdzie znalazł się m.in. przeprowad­zony przez Andrzeja i Izabelę wywiad z Gabrielle Orr, prowadząca na całym świecie warsz­taty i sem­i­naria Akashic Records, autorkę książek Kro­niki Akaszy. Jedyna prawdziwa miłość. Prak­ty­czny prze­wod­nik do Twoich Kro­nik Akaszy oraz Kro­niki Akaszy: Jesteś cudem! Zrozu­mie­nie włas­nej mocy (Wydawnictwo KOS 2016 i 2017) – osobę, która wywarła duży wpływ na ich postrze­ganie oraz wartoś­ciowanie świata. Jak łatwo zauważyć, określe­nie Kro­nika Akaszy i Kro­niki Akaszy uży­wane są przez różnych autorów zamiennie.

Redakcja


Andrzej Maria Mar­czewski & Izabela Ptak-​Marczewska

KRO­NIKA AKASZY jest, jak wiadomo, rodza­jem kos­micznej pamięci, bankiem infor­ma­cji, w którym zapisane są wszys­tkie wydarzenia. To uni­w­er­salna bib­lioteka zaw­ier­a­jąca wszelkie możliwe infor­ma­cje, pole danych porówny­walne do sieci kom­put­erowych, gdzie te dane są prze­chowywane. Mówi się o niej w każdej kul­turze i religii: tybe­tańskiej, egip­skiej, per­skiej, żydowskiej i chrześ­ci­jańskiej. W Kro­n­ice Akaszy zapisy­wane jest wszys­tko, włącznie z myślami, ideami i emoc­jami. Podłącza­jąc się do niej, możemy obser­wować wszys­tkie ist­niejące tam zapisy. Podróżu­jąc w cza­sie do przeszłości i przyszłości, poruszam się w nie­ma­te­ri­al­nej przestrzeni. Rozwi­ja­jąc odpowied­nio zdol­ności para­psy­chiczne, możemy w Kro­niki Akaszy czer­pać wszelkie infor­ma­cje. Twórca antropo­zofii, filo­zof i mistyk Rudolf Steiner napisał o niej swoją fun­da­men­talną pracę.

Czy­taj spis treści listopad­owego wyda­nia Niez­nanego Świata

No i teraz rzecz najważniejsza: Kro­nika Akaszy może być dziś dostępna dla każdego. Kiedy powró­cil­iśmy z żoną po wielu lat­ach do tego tem­atu, okazało się, że za oceanem żyje osoba, która wskazuje poszuku­ją­cym drzwi i zdradza sekret, jak je otworzyć, aby uzyskać abso­lut­nie wiary­godny bezpośredni kon­takt z Mis­trzami i Wielkimi Nauczy­cielami Kro­niki Akaszy. Tą osobą jest Gabrielle Orr, która odwiedza co pewien czas Polskę (…).

Proszę sobie teraz wyobrazić do końca, co to oznacza w prak­tyce. Ja i Ty, On i Ona, czyli my wszyscy możemy nauczyć się uzyski­wać dostęp do zbioru wszel­kich służą­cych nam infor­ma­cji. Brzmi nieźle, prawda? Te infor­ma­cje są abso­lut­nie prawdziwe i wery­fikuje je życie.

Masz prob­lem, nie wiesz, jak go rozwiązać, nie chcesz się pomylić w wyborze jakiejś opcji w momen­cie pode­j­mowa­nia decyzji, potrze­bu­jesz pil­nie pomocy, prag­niesz mieć pewność, że nikt cię nie oszuka i nie pod­sunie złego rozwiąza­nia – wchodzisz do Kro­niki Akaszy i uzysku­jesz naty­ch­mi­ast odpowiedź na postaw­ione pytanie. Tak, oczy­wiś­cie, trzeba umieć zapy­tać pre­cyzyjnie i trafić w sedno swo­jego prob­lemu, ale odpowiedź okazuje się równie pre­cyzyjna i momen­talna. Owszem, należy umieć słuchać i odrzu­cić strach przed zbłaźnie­niem się przed sobą…

To jedynie frag­ment niniejszego artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 11/​2017 dostęp­nym także jako e-​wydanie.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.