Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Katastrofa tunguska: 110 lat później

W 110. rocznicę słyn­nego wydarzenia przyglą­damy się jego nadal niewy­jaśnionym aspek­tom oraz innym, podob­nym incy­den­tom na świecie, nazy­wanym przez naukow­ców małymi tun­guskami. Najwięcej emocji budzi pytanie, co się stanie, jeżeli do podob­nej eksplozji dojdzie kiedyś nad gęsto zalud­nionym obszarem

Frag­ment artykułu z numeru 7/​2018

Te niezwykłe psy

Oprócz tych, które są z nami na co dzień, obdarza­jąc bez­in­tere­sowną przy­jaźnią, ist­nieją też czworonogi ratu­jące ludzi zasy­pa­nych w law­inach i gruzach, tropiące przestępców, służące jako oczy osobom niewidomym i poma­ga­jące otworzyć się dzieciom autysty­cznym w ramach dogoter­apii. Lep­iej też niż super­sprzęt lab­o­ra­to­ryjny wykry­wają nowotwory.

Frag­ment artykułu z numeru 7/​2018

Przybysze z krainy cienia

Zwias­tuny syg­nal­izu­jące śmierć bliskiej osoby w postaci puka­nia, zatrzy­manego zegara czy pękniętego bez powodu naczy­nia są doskonale znane badac­zom niez­nanego. Jed­nak zapowiedzi nad­chodzą­cych nieszczęść przy­bier­ają również dużo dzi­waczniejsze i budzące lęk formy

Frag­ment artykułu z numeru 6/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.