Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Piłki bogów

Zgod­nie z jedną z hipotez, w zamierzchłej przeszłości Przy­bysze z Kos­mosu upa­trzyli sobie wybrzeże Kostaryki w charak­terze stałego kos­mod­romu, a kami­enne sfer­oidy roz­graniczały pasy star­towe dla ich gwiazdolotów.

W licznych rejonach naszej plan­ety od czasu do czasu zna­j­dowane są kami­enne kule o ide­al­nym ksz­tał­cie. Wśród nich są prawdziwe olbrzymy o śred­nicy 3 m i ciężarze 16 ton, a także maluchy wielkości dziecin­nej piłeczki. Uczeni od lat łamią sobie głowy nad tym, co to takiego i skąd się wzięło?

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w majowym (05/​2016).

Czy­taj więcej…

Drugie życie Hitlera?

To, co naprawdę wydarzyło się w Berlinie na przełomie kwiet­nia i maja 1945 roku, nadal pozostaje tajemnicą.

Gdy dla wszys­t­kich stało się jasne, że wojna dob­iega końca, los nazistów zdawał się być przesąd­zony. Najbardziej zau­fani współpra­cown­icy Hitlera – szef gestapo Hein­rich Himm­ler i dowodzący Luft­waffe Her­mann Göring, licząc na dogadanie się z aliantami, zapro­ponowali führerowi ustąpi­e­nie ze stanowiska i przekazanie im pełni władzy. Wódz wpadł we wściekłość i obu śmi­ałków aresz­tował. W jego głowie kiełkował już wów­czas sza­lony plan. Według his­to­ryków, przy­wódca godził się powoli z niemożnoś­cią ucieczki i szykował się do ode­bra­nia sobie życia.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w majowym (05/​2016).

Czy­taj więcej…

Oczami medium: niewiarygodne odkrycia

Inkaski ślad niedz­ick­iej leg­endy. Para­nor­malne śledztwo i szoku­jąca prawda.

Przed kilkoma tygod­ni­ami ukazała się niezwykła książka OCZYMA MEDIUM. SKAZANI NA ŚMIERĆ. INKASKI ŚLAD NIEDZ­ICK­IEJ LEG­ENDY, którą Niez­nany Świat objął patronatem medi­al­nym. Jej autorami są Grze­gorz Szy­mański i Tamara Jermakowa-​Szymańska, którzy od wielu lat drążą wątek dra­maty­cznych wydarzeń związanych z ucieczką do Pol­ski pod koniec XVIII wieku tro­pi­onej przez hisz­pańską konkwistę grupy Inków i zamor­dowaniem na zamku Duna­jec indi­ańskiej księżniczki Uminy.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w majowym (05/​2016).

Czy­taj więcej…

Psychodeliczny kidnaping

Czy istoty dokonu­jące na ludzi­ach abdukcji to na pewno przy­bysze z innej plan­ety lub z innego wymi­aru? Może — posi­ada­jąc nieogranic­zone możli­wości — są one raczej kimś w rodzaju inżynierów, ksz­tał­tu­ją­cych myśle­nie i losy całych cywiliza­cji? Wiele wskazuje na to, że zagadki tej nie rozwiążemy przy pomocy samego rozumu.

Czy­taj więcej…

Tajemnicze podobieństwa dwóch religii

czyli kataryzm i dżinizm wobec uwikła­nia duszy w sidła materii

Dwie odległe od siebie trady­cje, zarówno geograficznie, jak i — jeśli chodzi o momenty ich pow­sta­nia. A jed­nak wiele je łączy. Na przykład podobne pode­jś­cie do zagad­nienia ducha i materii. Trak­towanie świata jako swois­tego więzienia, w którym dusza skazana jest na bezsen­sowną wędrówkę od wcie­le­nia do wcie­le­nia. Wędrówkę tę można zakończyć poprzez inten­sy­wną ascezę obe­j­mu­jącą celi­bat oraz posty, w niek­tórych przy­pad­kach tak radykalne, że kończą się śmier­cią. Wszys­tko zaś po to, by uwięziona w materii dusza mogła wznieść się ku wyższemu światu, gdzie będzie prze­by­wać w wiecznej i niezmą­conej szczęśliwości

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.