Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Wielka Teoria Wszystkiego - rzeczywistość wg Thomasa Campbella

Czy rzeczy­wiś­cie wszyscy jesteśmy ze sobą pow­iązani, stanow­iąc część więk­szej całości? Pyta­nia te doty­czą spraw fun­da­men­tal­nych, na które odpowiada tzw. Wielka Teo­ria Wszys­tkiego, opra­cow­ana przez Thomasa Camp­bella. Aby móc się z nią zapoz­nać, trzeba mieć otwarty umysł i, choć na chwilę, zaw­iesić towarzyszące nam wierzenia i przekonania.

Frag­ment artykułu z numeru 3/​2018

Uciekająca cywilizacja

Zgod­nie z teorią o ucieka­jącej cywiliza­cji wielcy tego świata, korzys­ta­jąc z supertech­nologii, rozwi­jają pota­jem­nie pro­gram kos­miczny. Tworzą flotę orbital­nych okrętów, które pewnego dnia ewaku­ują ich ze skażonej, gło­du­jącej Ziemi

Frag­ment artykułu z numeru 3/​2018

Jak bezpiecznie medytować?

- rady i wskazówki prak­tyków. 60-​letnia czytel­niczka z Holandii przysłała nam porusza­jący list, w którym opisała nieprzy­jemne doz­na­nia towarzyszące medy­tacji. Grupa znaw­ców tem­atu i dłu­go­let­nich prak­tyków, wyjaś­nia, co się stało, pod­powiada­jąc, jak bez­piecznie medytować.

Frag­ment artykułu z numeru 3/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.