Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Mistycyzm: osobiste poszukiwanie Boga

Ist­nieje spora grupa ludzi — pro­roków i mistyków, którzy w swoich relac­jach odsła­ni­ają nam świat wymyka­jący się wszelkim klasy­fikacjom. I choć współczesny człowiek stał się do bólu racjon­alny, nie sposób oprzeć się wraże­niu, że przez ten prag­matyzm zagu­bil­iśmy niezwykle ważną cząstkę otacza­jącej nas rzeczy­wis­tości; domenę, której być może nigdy nie poz­namy, co jed­nak nie oznacza, że jej nie ma

Frag­ment artykułu z numeru 12/​2017

Drzwi do Kroniki Akaszy

Pod koniec roku ukaże się książka Mistycy, Uzdrowiciele, Jas­nowidzący i Ci, co wiedzą. Jej autorami jest dwoje artys­tów (w życiu pry­wat­nym para małżeńska): Andrzej Maria Mar­czewski i Izabela Ptak-​Marczewska (on – znany reżyser i twórca teatralny, z którym od wielu lat współpracu­jemy, ona – malarka, poetka i ezoteryczka).

Frag­ment artykułu z numeru listopad­owego

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.