Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Wielka Teoria Wszystkiego - rzeczywistość wg Thomasa Campbella

Czy rzeczy­wiś­cie wszyscy jesteśmy ze sobą pow­iązani, stanow­iąc część więk­szej całości? Pyta­nia te doty­czą spraw fun­da­men­tal­nych, na które odpowiada tzw. Wielka Teo­ria Wszys­tkiego, opra­cow­ana przez Thomasa Camp­bella. Aby móc się z nią zapoz­nać, trzeba mieć otwarty umysł i, choć na chwilę, zaw­iesić towarzyszące nam wierzenia i przekonania.

Frag­ment artykułu z numeru 3/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.