Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


TEMAT ROKU: Cud Słońca nad Fatimą

Relacje ludzi zgro­mad­zonych 13 października 1917 r. w Cova da Iria — a ich liczbę osza­cow­ano na kilka­dziesiąt, a nawet około stu tysięcy — nie pozostaw­iają wąt­pli­wości co do tego, że tańczące na nie­boskłonie ciało nie było słońcem. Naoczni świad­kowie opisy­wali je jako sre­brny dysk, który bar­wił zgro­mad­zony w dolinie tłum kolorowymi światłami. Stąd hipoteza, że finałowy akord objaw­ień fatim­s­kich był w rzeczy­wis­tości man­i­fes­tacją zaawan­sowanego tech­nicznie pojazdu lata­jącego. Druga, znacznie bardziej kon­trow­er­syjna kon­cepcja zakłada, że wydarze­nie to nie miało charak­teru fizy­cznego, a tamtego dnia wszyscy na chwilę stali się wizjonerami.

Frag­ment artykułu z numeru październikowego

Dzikie serca

Moja nieświado­mość porozu­miewa się z nieświado­moś­cią zwierząt, ponieważ wchodzę na poziom wykali­browany przez Hawkinsa na 500. To poziom miłości. Dlat­ego często słyszę zwierzęta w najbardziej niezwykłych okolicznoś­ci­ach. I dzikie, i domowe.

Frag­ment artykułu z numeru październikowego

Kto nami rządzi? Analiza duchowa

Ci, którzy spodziewają się, że zna­jdą w tej pub­likacji wspar­cie dla włas­nych ocen doty­czą­cych aktu­al­nej, niezwykle napiętej sytu­acji poli­ty­cznej w Polsce, poczują się zapewne zaw­iedzeni. Chodzi bowiem o uni­w­er­salne mech­a­nizmy, jakie — przy uwzględ­nie­niu aut­en­ty­cznych kry­ter­iów duchowych — winny wynosić do władzy tych, a nie innych ludzi. Dziś jutro, zawsze, tu i gdziekolwiek.

Frag­ment artykułu z numeru październikowego

Karma narodów: traumy po wojnach

Waśnie plemi­enne w Afryce, kon­flikty religi­jne na Bliskim, spory o tery­to­ria na Dalekim Wschodzie, ludobójstwo na Bałkanach… Lista ta nie ma końca i nie zostanie zamknięta, dopóki trag­iczne zdarzenia, które wzbudz­iły wielkie zbiorowe emocje, nie zostaną rozlic­zone i opłakane, a rany zabliźnione. W prze­ci­wnym razie pamięć o nich będzie tlić się latami jak torf, by w sprzy­ja­ją­cych warunk­ach wybuch­nąć ogniem. Karma społeczności, nar­o­dów i państw to nic innego, jak równoważe­nie takich długów…

Frag­ment artykułu z numeru październikowego

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.