Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Drzwi do Kroniki Akaszy

Pod koniec roku ukaże się książka Mistycy, Uzdrowiciele, Jas­nowidzący i Ci, co wiedzą. Jej autorami jest dwoje artys­tów (w życiu pry­wat­nym para małżeńska): Andrzej Maria Mar­czewski i Izabela Ptak-​Marczewska (on – znany reżyser i twórca teatralny, z którym od wielu lat współpracu­jemy, ona – malarka, poetka i ezoteryczka).

Frag­ment artykułu z numeru listopad­owego

Merkaba: energetyczny kompas samorozwoju

Merk­aba to pole energii otacza­jące człowieka, składa­jące się z trzech ele­men­tów: Mer (ciała), Ka (umysłu) i Ba (ducha). Znana z prac nauczy­ciela duchowego Drun­valo Melchizedeka Merk­aba, jest również związana z misty­czną nauką zako­rzenioną w wielu tradycjach.

Czy­taj więcej…

Co po tamtej stronie?

Od zara­nia dziejów ludzie prag­nęli uchylić drzwi do zaświatów. Ich poz­nanie miało dopełnić sensu egzys­tencji, ukoić ból po stra­cie blis­kich, złagodzić lęk przed śmier­cią. Przyzy­wane lub samoist­nie przekracza­jące próg obu światów duchowe byty bywały bohat­erami domowych sean­sów, pub­licznych pokazów, a z cza­sem filmów i badań naukowych. Współcześnie jed­nak mylimy spiry­tyzm z okul­tyzmem, zaś wytrychem do innych dymen­sji stały się… mobilne aplikacje.

Frag­ment artykułu z numeru listopad­owego

W sprzedaży




Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.