Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Dzikie serca

Moja nieświado­mość porozu­miewa się z nieświado­moś­cią zwierząt, ponieważ wchodzę na poziom wykali­browany przez Hawkinsa na 500. To poziom miłości. Dlat­ego często słyszę zwierzęta w najbardziej niezwykłych okolicznoś­ci­ach. I dzikie, i domowe.

Frag­ment artykułu z numeru październikowego

Kto nami rządzi? Analiza duchowa

Ci, którzy spodziewają się, że zna­jdą w tej pub­likacji wspar­cie dla włas­nych ocen doty­czą­cych aktu­al­nej, niezwykle napiętej sytu­acji poli­ty­cznej w Polsce, poczują się zapewne zaw­iedzeni. Chodzi bowiem o uni­w­er­salne mech­a­nizmy, jakie — przy uwzględ­nie­niu aut­en­ty­cznych kry­ter­iów duchowych — winny wynosić do władzy tych, a nie innych ludzi. Dziś jutro, zawsze, tu i gdziekolwiek.

Frag­ment artykułu z numeru październikowego

Karma narodów: traumy po wojnach

Waśnie plemi­enne w Afryce, kon­flikty religi­jne na Bliskim, spory o tery­to­ria na Dalekim Wschodzie, ludobójstwo na Bałkanach… Lista ta nie ma końca i nie zostanie zamknięta, dopóki trag­iczne zdarzenia, które wzbudz­iły wielkie zbiorowe emocje, nie zostaną rozlic­zone i opłakane, a rany zabliźnione. W prze­ci­wnym razie pamięć o nich będzie tlić się latami jak torf, by w sprzy­ja­ją­cych warunk­ach wybuch­nąć ogniem. Karma społeczności, nar­o­dów i państw to nic innego, jak równoważe­nie takich długów…

Frag­ment artykułu z numeru październikowego

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.