Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Fata Pădurii – czyli bliskie spotkania z Panią Lasu

Wydarzenia, których świad­kiem był Ioan-​Dorel Bizeu i jego bliscy, pokazują, jak wąska jest granica między objaw­ieni­ami maryjnymi, zjawiskami para­nor­mal­nymi i spotka­ni­ami z UFO. Sto­jąca za nimi siła ma nam coś do przekaza­nia, choć cza­sem man­i­fes­tuje się w bardzo dzi­wny sposób. Dowodzi tego his­to­ria opisana w opub­likowanej niedawno książce UFO nad Rumu­nią.

Frag­ment artykułu z numeru wrześniowego

Wyścig szczurów

W wyś­cigu szczurów, w człowieczym wyś­cigu brakuje zwycięzców. Są tylko skrom­nie nagradzani zwycięzcy etapowi. To nie ma końca, aż do całkowitego zab­ie­ga­nia się w powszech­nej gonitwie samozniszczenia – mówi dr Mieczysław Cenin w wywiadzie opub­likowanym we wrześniowym numerze .

Frag­ment artykułu z numeru wrześniowego

Tajemnice Gór Bucegi: Sfinks, tunele i baza Obcych

Góry Bucegi będące częś­cią Karpat Połud­niowych to ezoteryczne cen­trum Rumu­nii. Ich serce stanowi tajem­niczy Sfinxul – jedna z wielu tamte­jszych for­ma­cji skalnych, która zdaniem zwolen­ników his­torii alter­naty­wnej ma być zerodowanym pom­nikiem zagin­ionej pra­cy­wiliza­cji. Ale to nie wszys­tko, gdyż w internecie od kilku lat krąży jeszcze jedna niezwykle intrygu­jąca opowieść o tajnej ekspedy­cji, która miałaby jakoby odkryć w tam­tym regionie opuszc­zoną bazę Obcych, a w niej leg­en­darną Kom­natę Zapisków.

Frag­ment artykułu z najnowszego numeru

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.