Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Kto nami rządzi? Analiza duchowa

Ci, którzy spodziewają się, że zna­jdą w tej pub­likacji wspar­cie dla włas­nych ocen doty­czą­cych aktu­al­nej, niezwykle napiętej sytu­acji poli­ty­cznej w Polsce, poczują się zapewne zaw­iedzeni. Chodzi bowiem o uni­w­er­salne mech­a­nizmy, jakie — przy uwzględ­nie­niu aut­en­ty­cznych kry­ter­iów duchowych — winny wynosić do władzy tych, a nie innych ludzi. Dziś jutro, zawsze, tu i gdziekolwiek.

Frag­ment artykułu z numeru październikowego

Karma narodów: traumy po wojnach

Waśnie plemi­enne w Afryce, kon­flikty religi­jne na Bliskim, spory o tery­to­ria na Dalekim Wschodzie, ludobójstwo na Bałkanach… Lista ta nie ma końca i nie zostanie zamknięta, dopóki trag­iczne zdarzenia, które wzbudz­iły wielkie zbiorowe emocje, nie zostaną rozlic­zone i opłakane, a rany zabliźnione. W prze­ci­wnym razie pamięć o nich będzie tlić się latami jak torf, by w sprzy­ja­ją­cych warunk­ach wybuch­nąć ogniem. Karma społeczności, nar­o­dów i państw to nic innego, jak równoważe­nie takich długów…

Frag­ment artykułu z numeru październikowego

Fata Pădurii – czyli bliskie spotkania z Panią Lasu

Wydarzenia, których świad­kiem był Ioan-​Dorel Bizeu i jego bliscy, pokazują, jak wąska jest granica między objaw­ieni­ami maryjnymi, zjawiskami para­nor­mal­nymi i spotka­ni­ami z UFO. Sto­jąca za nimi siła ma nam coś do przekaza­nia, choć cza­sem man­i­fes­tuje się w bardzo dzi­wny sposób. Dowodzi tego his­to­ria opisana w opub­likowanej niedawno książce UFO nad Rumu­nią.

Frag­ment artykułu z numeru wrześniowego

Wyścig szczurów

W wyś­cigu szczurów, w człowieczym wyś­cigu brakuje zwycięzców. Są tylko skrom­nie nagradzani zwycięzcy etapowi. To nie ma końca, aż do całkowitego zab­ie­ga­nia się w powszech­nej gonitwie samozniszczenia – mówi dr Mieczysław Cenin w wywiadzie opub­likowanym we wrześniowym numerze .

Frag­ment artykułu z numeru wrześniowego

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.