Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Czy Watykan udostępni tajne informacje na temat UFO?

NOL-​e nad Watykanem ukazują się reg­u­larnie. Śred­nio ok. 50 razy w roku. Np. 7 czer­wca 2010 roku nad Bazy­liką św. Pio­tra zaw­isły trzy UFO. Naty­ch­mi­ast pojaw­iły się pogłoski, że Obcy przy­byli na roz­mowy z papieżem.
Coraz częś­ciej sły­chać też doniesienia że ojcowie Koś­cioła katolick­iego wiedzą o tym prob­lemie o wiele więcej, niż sądz­imy. Nie spieszą się jed­nak z ujawnie­niem wspom­ni­anych informacji.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w listopad­owym (11/​2016).

Czy­taj więcej…

Jak zginęli bogowie. Koniec wielkiej legendy?

Jeśli chce­cie zniszczyć całą cywiliza­cję, ale nie wiecie jak, zapy­ta­j­cie o to mieszkańców Rapa Nui. To właśnie ich przod­kowie przeo­brazili rajski zakątek plan­ety w jałowy kawał skały, prak­ty­cznie nien­ada­jącej się do życia. Najnowsze ustal­e­nia wskazują, że to nie Europe­jczycy pogrążyli w nieby­cie kul­turę wyspi­arzy. Ich spotkanie z białymi było jedynie ostat­nim krok­iem ku zagładzie. Cywiliza­cję Wyspy Wielka­noc­nej zgu­biły: religi­jna rewolucja i bezpowrotne narusze­nie równowagi ekosystemu

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w październikowym (10/​2016).

Czy­taj więcej…

Niefizyczne kontakty i objawienia

Ist­nieje pop­u­larne, choć niekoniecznie prawdziwe przeko­nanie, że jeśli Obcy się ujawnią, doprowadzi to do tąp­nię­cia w fun­damen­cie naszej cywiliza­cji lub wywoła chaos na glob­alną skalę. Kos­mici – jako istoty mądrze­jsze od nas – mogą to wiedzieć, i dlat­ego pozostają w ukryciu. Ale skoro już nas obser­wują, czy nie korci ich, by zro­bić coś dla tych niepo­rad­nych Homo sapi­ens?

Czy­taj więcej…

Spotkania z równoległą rzeczywistością

Z roku na rok coraz częś­ciej mówi się o fizyce kwan­towej, para­lel­nych wszechświat­ach i matrycy naszej rzeczy­wis­tości. Bardzo dużo osób dzieli się też swoimi doświad­czeni­ami przy­pom­i­na­ją­cymi kon­takt z równoległą rzeczy­wis­toś­cią. Ludzie ci twierdzą, że otarli się o inne wymi­ary istnienia.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w wrześniowym (09/​2016).

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.