Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Gaja z mózgiem w oceanie

Czy nasza plan­eta to swego rodzaju żywy orga­nizm? Okazuje się, że kon­cepcja ta nie jest wyłącznie pomysłem zrod­zonym w ramach mody na ekologię. Najnowsze odkrycia nauki wskazują, że ziem­skie formy życia są ze sobą ściśle pow­iązane, a te najprost­sze z nich tworzą gigan­ty­czne sys­temy, funkcjonu­jące podob­nie, jak ludzki mózg.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w lutowym (02/​2017).

Czy­taj więcej…

DYNAMO: reaktywacja

Kim jest ten człowiek i czego jego fenomen ma nas nauczyć?

Początki tego, czego zwieńcze­niem jest obecny artykuł, miały miejsce w lat­ach 90-​tych XX stule­cia, kiedy powszechną uwagę zaczęły przykuwać telewiz­yjne pokazy, w których główną rolę odgry­wał charyz­maty­czny i elek­tryzu­jący David Cop­per­field (w rzeczy­wis­tości David Kotkin). Ów iluzjon­ista zasłynął m.in. doprowadze­niem do „zniknię­cia” Statuy Wol­ności, czy Boeinga. Obok iluzji mającej na celu nie­jako „oszukanie” widza, uważny obser­wa­tor mógł jed­nak w jego wys­tę­pach dostrzec także ele­menty magii. Ale Cop­per­field w swoim prze­jaw­ia­niu się podążył zupełnie inną ścieżką, niż np. Sathya Sai Baba, który mówił wprost o swoich bos­kich mocach.

Czy­taj więcej…

Belweder ezoteryczny

Do para­nor­mal­nych zjawisk miał sza­cunek – zapewne dlat­ego, że doświad­czał ich wraz z żoną. Ekspery­men­tował z jas­nowidzem Ossowieckim i medium Mod­rze­jew­skim, z zain­tere­sowaniem wsłuchi­wał się w pro­fe­ty­czne wizje Agnieszki Pil­chowej. Uważał, że niewy­jaśnione przez naukę zjawiska należy trak­tować poważnie, albo… nie badać ich wcale. Dys­tan­sował się jed­nak od astrologii, antropo­zofii Stein­era i teo­zofii Bławatskiej, tępił też masonerię w szere­gach wojska. Mowa o Józe­fie Pił­sud­skim – twórcy i Naczel­nym Wodzu pol­skiego wojska, marsza­łku i dwukrot­nym premierze.

Czy­taj więcej…

Powrót do Zakazanej archeologii

Z Michaelem Cremo roz­mawia Piotr Cielebiaś.

Wielu czytel­ników z sym­pa­tią wspom­ina Zakazaną arche­ologię, która szczegółowo omaw­iała kon­trow­er­syjne fakty zamiecione pod dywan przez akademików. Michael Cremo – współau­tor tej książki – w wywiadzie udzielonym na wyłączność Niez­nanemu Światu opowiada o nowych zakazanych odkryci­ach i ujaw­nia, czy po niemal ćwierćwieczu jego poglądy na dzieje i ewolucję człowieka zmieniły się.

Czy­taj więcej…

Prognoza astrologiczna dla Polski i świata na rok 2017

Per­tur­bacje w słonecznym kotle czyli: co dalej z dobrą zmi­aną?

Przed nami czas zmian, prze­wartoś­ciowań, nasile­nia wpły­wów Rosji, zachowaw­czej poli­tyki Stanów Zjed­noc­zonych, osła­bi­enia i wyhamowa­nia Jarosława Kaczyńskiego, wolty Beaty Szy­dło, oraz słabej opozy­cji, która – man­i­festowana głosami Schetyny czy Petru – nie będzie zdolna zapro­ponować niczego kon­struk­ty­wnego.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.