Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Belweder ezoteryczny

Do para­nor­mal­nych zjawisk miał sza­cunek – zapewne dlat­ego, że doświad­czał ich wraz z żoną. Ekspery­men­tował z jas­nowidzem Ossowieckim i medium Mod­rze­jew­skim, z zain­tere­sowaniem wsłuchi­wał się w pro­fe­ty­czne wizje Agnieszki Pil­chowej. Uważał, że niewy­jaśnione przez naukę zjawiska należy trak­tować poważnie, albo… nie badać ich wcale. Dys­tan­sował się jed­nak od astrologii, antropo­zofii Stein­era i teo­zofii Bławatskiej, tępił też masonerię w szere­gach wojska. Mowa o Józe­fie Pił­sud­skim – twórcy i Naczel­nym Wodzu pol­skiego wojska, marsza­łku i dwukrot­nym premierze.

Czy­taj więcej…

Powrót do Zakazanej archeologii

Z Michaelem Cremo roz­mawia Piotr Cielebiaś.

Wielu czytel­ników z sym­pa­tią wspom­ina Zakazaną arche­ologię, która szczegółowo omaw­iała kon­trow­er­syjne fakty zamiecione pod dywan przez akademików. Michael Cremo – współau­tor tej książki – w wywiadzie udzielonym na wyłączność Niez­nanemu Światu opowiada o nowych zakazanych odkryci­ach i ujaw­nia, czy po niemal ćwierćwieczu jego poglądy na dzieje i ewolucję człowieka zmieniły się.

Czy­taj więcej…

Prognoza astrologiczna dla Polski i świata na rok 2017

Per­tur­bacje w słonecznym kotle czyli: co dalej z dobrą zmi­aną?

Przed nami czas zmian, prze­wartoś­ciowań, nasile­nia wpły­wów Rosji, zachowaw­czej poli­tyki Stanów Zjed­noc­zonych, osła­bi­enia i wyhamowa­nia Jarosława Kaczyńskiego, wolty Beaty Szy­dło, oraz słabej opozy­cji, która – man­i­festowana głosami Schetyny czy Petru – nie będzie zdolna zapro­ponować niczego kon­struk­ty­wnego.

Czy­taj więcej…

Zioła, leki naturalne i suplementy diety, czyli subiektywny przewodnik po praktyce chaosu

Który to był już tekst na ten temat na łamach opin­iot­fur­czego tytułu w okre­sie ostat­nich, powiedzmy, 10 lat? Nieważne. Tak jak więk­szość poprzed­nich, miał głębokość kałuży na Saharze w samo połud­nie. Nie ma więc sensu rozważać jego wąt­pli­wej treści, wymieniać nazwiska autora czy cza­sopismo, w którym się ukazał. Stał się jed­nak bodźcem do tego, aby zła­pać byka za rogi i zmierzyć z zagad­nie­niem dostęp­nych na naszym rynku pro­duk­tów zielars­kich, leków nat­u­ral­nych i suple­men­tów diety.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w listopad­owym (11/​2016).

Czy­taj więcej…

Duchy Teneryfy: u progu tajemnicy

PUB­LIKACJA ROKU

Ten­eryfa, Wyspa Wiecznej Wiosny, postrze­gana jest zazwyczaj jako wymar­zone miejsce zamorskiego urlopu, egzo­ty­czny Raj, do którego podróżu­jemy, by nacieszyć się Słońcem, urokli­wymi kra­jo­brazami i waka­cyjną beztroską. Mało kto wie, że kryje ona w sobie tajem­nicę związaną ze szczegól­nie silną akty­wnoś­cią zjawisk paranormalnych.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w listopad­owym (11/​2016).

Czy­taj więcej…

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.