Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Jasnowidzący antyteroryści: Raport Większości?

Zamachy, zwłaszcza te z ostat­nich pięt­nastu lat w Stanach Zjed­noc­zonych (2001), w Moskwie (2002), na Bali (2002 i 2005), w Madrycie (2004), Lon­dynie (2005), Bom­baju (2006), w Tunezji (2015) czy Paryżu (2015) krwawo znaczą kole­jne punkty na glo­bie. Wobec nasi­la­ją­cych się aktów ter­roru bez­pieczeństwo staje się najbardziej pożą­danym i zarazem defi­cy­towym towarem. Gdy stawką jest ludzkie życie, by je zapewnić, wszys­tkie metody wydają się dobre. Także te para­nor­malne. Jak jed­nak daleko można się w nich posunąć?

Czy­taj więcej…

Zdumiewający przekaz i zaskakujące odkrycia

Starożytna kul­tura nad jeziorem Wan

Nie bójmy się się­gać w odległą przeszłość, która his­torię naszego ist­nienia cofa daleko w głąb dziejów. Być może fak­ty­cznie pochodz­imy od wysoko ucy­wili­zowanych kos­micznych ras, a nie od prymi­ty­wnych jask­in­iow­ców, jak postrzega to nauka?

Naw­iązu­jąc do niezwykle ciekawego, jak w każdym zresztą przy­padku, artykułu p. Leszka Mateli Zagin­ione cywiliza­cje Ana­tolii ( nr 7/​2015) chci­ałabym zwró­cić uwagę na infor­ma­cję podaną przez autora nie­jako na mar­gin­e­sie, iż według niek­tórych źródeł, w okoli­cach [jeziora] Wan ist­niał bib­li­jny Eden. Dorzu­ciłabym tu cieka­wostkę związaną z pozostałoś­ci­ami na tam­tych ter­e­nach śladów pewnej niezwykłej kul­tury. Odniesie­nie do bib­li­jnego raju nie rozmija się z prawdą, cho­ciaż najpraw­dopodob­niej odna­jdziemy tam tylko dalekie echa wspani­ałej cywiliza­cji Edenu.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w czer­w­cowym (06/​2016).

Czy­taj więcej…

Jak reinkarnacja zmieniła przekonania naukowców

W początkach kari­ery bezkry­ty­cznie przyj­mowali naukowy paradyg­mat rzeczy­wis­tości. Zgod­nie z newtonowską mechaniką Kos­mos miał być pre­cyzyjną maszynerią, pod­daną siłom graw­itacji i materii. Podob­nie jak człowiek – losowy i jed­no­ra­zowy wytwór ewolucji. Światem miał rządzić przy­padek, a duchowość nie istniała.

Już niemal dwa stule­cia temu niemiecki filo­zof Arthur Schopen­hauer (17881860) w Par­erga Und Par­alipom­ena II pisał: Gdyby Azjata poprosił mnie o zdefin­iowanie Europy, poczułbym się zmus­zony odpowiedzieć mu: jest to ta część świata, którą naw­iedz­iło niewiary­godne złudze­nie, że człowiek został stwor­zony z niczego, i że obecne nar­o­dziny są jego pier­wszym wejś­ciem w życie.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w czer­w­cowym (06/​2016).

Czy­taj więcej…

Badacze PSI w sutannach

Sto­sunek Koś­cioła katolick­iego do zjawiska tran­sko­mu­nikacji rysuje się nie­jasno. Z jed­nej strony ofic­jal­nie zabra­nia się wiernym uczest­niczenia w seansach mają­cych na celu naw­iązanie kon­tak­tów z Tam­tym Światem. Z drugiej – niek­tórzy kapłani biorą akty­wny udział w bada­ni­ach EVP i ITC.

Do księży akcep­tu­ją­cych tran­sko­mu­nikację należy François Brune, emery­towany pro­fe­sor paryskiej Sor­bony, autor wydanego również w Polsce fun­da­men­tal­nego dzieła na temat tran­skon­tak­tów Umarli mówią do nas. Obok niego elek­tron­iczną łączność z zaświatami propaguje wielu innych duchownych, przy czym mowa tu o osobach dobrze wyk­sz­tał­conych, z tytułami dok­torskimi, nierzadko zaj­mu­ją­cych ważne stanowiska w koś­ciel­nej hierarchii.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w czer­w­cowym (06/​2016).

Czy­taj więcej…

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.