archeologia

  • Pomiędzy Mekką a Medyną – świę­tymi mias­tami islamu roz­cią­gają się jałowe pola mag­mowe zwane Har­rat Rahat, mające powierzch­nię równą wojew­ództwu dol­nośląskiemu. Ten księży­cowy kra­jo­braz, uksz­tał­towany w XIII wieku n.e. przez ogromy wypływ mean­dru­jącej lawy, kryje też arche­o­log­iczną zagadkę sprzed tysiącleci.

  • O odkryciu w prow­incji Shaanxi piramidy schod­kowej, której powierzch­nia pod­stawy wynosi aż 24 hek­tary, poin­for­mowało cza­sopismo arche­o­log­iczne Antiq­uity.

  • Naukowcy z Pro­jektu Scan­Pyra­mids, którego celem jest poszuki­wanie niez­nanych przestrzeni w pirami­dach egip­s­kich, poin­for­mowali o odkryciu wewnątrz Wielkiej Piramidy sekret­nego kory­tarza lub komory o dłu­gości ok. 30 metrów.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.