medycyna

 • Od wielu lat na Zachodzie odno­towuje się duże zain­tere­sowanie hatha-​jogą oraz medy­tacją. Bada się m.in. wpływ tych tech­nik na kon­cen­trację, kreaty­wność i radze­nie sobie z depresją.

 • Wszyscy panowie, którzy czuli się pokrzy­wdzeni, gdy pod­kreślali, jak ciężko znieść im grypę czy zwykły katar — teraz mogą wresz­cie być usatys­fakcjonowani. Opub­likowane właśnie w British Med­ical Jour­nal wyniki badań wskazują, że mężczyźni dys­ponują nat­u­ral­nie słab­szym ukła­dem odpornoś­ciowym niż kobiety.

 • Wynalazca i filantrop Henry Samueli, założy­ciel firmy Broad­com, wsparł kwotą 200 mil­ionów USD bada­nia nad medy­cyną alter­naty­wną na Uni­w­er­syte­cie Kali­forni­jskim w Irvine.

 • W cza­sopiśmie naukowym Jour­nal of Alzheimer’s Dis­ease opub­likowano właśnie wyniki badań, które rzu­cają nowe światło na kwestię różnic pomiędzy mózgami kobiet i mężczyzn.

 • Rosyjski mul­ti­m­il­ioner Dmitrij Ickow dołączył do grona znanych osób, które są gotowe zro­bić wiele, by uczynić swe życie nieśmiertel­nym. Biz­nes­men zainicjował właśnie pro­jekt 2045, którego celem ma być trans­fer umysłu.

 • Sys­tem odpornoś­ciowy reaguje na pokarmy bogate w tłuszcze i cukry tak, jak na infekcje — ogłosili uczeni z Uni­w­er­sytetu w Bonn.

 • Do zaskaku­jącego wniosku dos­zli naukowcy z Uni­ver­sity of Texas w Austin. I nie są osamot­nieni, gdyż równole­gle podobne wyniki opub­likowali badacze z Uni­w­er­sytetu Szkoły Zdrowia Pub­licznego w chińskiej prow­incji Szantung.

 • Dużymi krokami zbliża się szczyt okresu grzy­bo­bra­nia. Choć grzyby leśne są w pol­skiej kuchni niezwykle pop­u­larne, poku­tuje mit o ich znikomej wartości odży­w­czej. Z ustaleń biologa prof. Roberta B. Beel­mana, przez kilka­dziesiąt lat zaj­mu­jącego się bada­ni­ami nad żywnoś­cią, wynika jed­nak, że zasługują one na miano superży­wności (ang. super­food).

 • Zdarza się, że osoby w ter­mi­nal­nym sta­dium choroby doz­nają nagłej, nieoczeki­wanej poprawy stanu zdrowia. To cud­owne polep­sze­nie, nazy­wane syn­dromem gas­nącej świecy, nie wróży niczego dobrego i stanowi syg­nał zbliża­jącej się śmierci.

 • W atmos­ferze naszej plan­ety aż roi się od wirusów — ustalili naukowcy z USA i Kanady. Na skrzy­dłach wia­tru mogą one pokony­wać ogromne odległości, a nawet migrować między kon­ty­nen­tami — twierdzi bada­jący to zagad­nie­nie dr Cur­tis Sut­tle z Uni­ver­sity of British Columbia.

 • Około 60% ludzi na świecie cierpi na zaburzenia lipi­d­owe, czyli niepraw­idłowy rozkład cho­les­terolu we krwi. Mają na to wpływ różne czyn­niki środowiskowe, głównie – niezdrowe jedze­nie. Wyniki ostat­nich badań wskazują jed­nak, że to nie nad­miar cholesteloru jest odpowiedzialny za choroby serca i przed­w­czesną śmierć wielu pacjentów.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.