TOP 10 KGNŚ - wrzesień 2014

10 najlepiej sprzeda­ją­cych się książek w Księ­garni we wrześniu 2014

  1. ZDROWIE STWÓRZ SAM. Podręcznik przedłuża­nia akty­wnego życia bez leków i lekarzy. Euge­niusz Goły­bard. Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2012
  2. UKRYTE TER­APIE „Czego ci lekarz nie powie”. Część 1. Jerzy Zięba, Wydanie własne, Rzeszów 2014
  3. FIZYKA WIARY. Kwan­towa magia. Witalij i Tatiana Tichopław. Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2014
  4. METODA DWUPUNK­TOWA DLA KAŻDEGO. Kwan­towa trans­for­ma­cja zdrowia i świado­mości. Mircea Ighisan George. Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2014
  5. LECZE­NIE ŻYWIE­NIEM. Źródło życia i zdrowia. Jad­wiga Kem­p­isty. Wydanie własne, Wrocław 2012
  6. CYWILIZA­CJE KOS­MICZNE NA ZIEMI. Janusz Bieszk. Bel­lona, Warszawa 2014
  7. ZAK­WASZE­NIE. Niez­nana przy­czyna wielu chorób. Jak rozpoz­nać choroby i skutecznie wyrówny­wać zaburzenia równowagi kwasowo-​zasadowej nat­u­ral­nymi meto­dami. Nor­bert Treutwein. Sanum Pol­ska Sp. z o.o., Szczecin 2012
  8. WYLECZ CUKRZYCĘ. Rewolucyjny pro­gram żywieniowy zapo­b­ie­ga­jący choro­bie i cofa­jący jej skutki. Joel Fuhrman. Wydawnictwo Vital, Białys­tok 2014
  9. NAUKA O UMYŚLE. Ernest Holmes, Head Repub­lic, Gdańsk
  10. NAUKI O OBFI­TOŚCI. Jak być bogatym. Jak być zdrowym. Jak być wielkim, Wal­lace D. Wat­tles, Wydawnictwo CEN­TRUM, Gdynia

Dane za wrze­sień 2014 r.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.