TOP 10 KGNŚ - marzec 2015

10 najlepiej sprzeda­ją­cych się książek w Księ­garni w marcu 2015

  1. Miejsce 2 - Top 10 - marzec 2015UKRYTE TER­APIE „Czego ci lekarz nie powie”. Część 1. Jerzy Zięba, Wydanie własne, Rzeszów 2014
  2. LUDZKA RASO POW­STAŃ Z KOLAN. Część II. Prze­budze­nie lwa, David Icke. Wydawnictwo Illu­mi­na­tio, Białys­tok 2014
  3. ZAK­WASZE­NIE. Niez­nana przy­czyna wielu chorób. Jak rozpoz­nać choroby i skutecznie wyrówny­wać zaburzenia równowagi kwasowo-​zasadowej nat­u­ral­nymi meto­dami. Nor­bert Treutwein. Sanum Pol­ska Sp. z o.o., Szczecin 2012
  4. METODA DWUPUNK­TOWA DLA KAŻDEGO. Kwan­towa trans­for­ma­cja zdrowia i świado­mości. Mircea Ighisan George. Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2014
  5. KRZEM. Pier­wiastek życia. Jak wyko­rzys­tać dla siebie źródło młodości i zdrowia. Krzysztof Janusz Krupka. Insty­tut Energomedica
  6. CZYS­TEK. Zdrowie i pię­kno dzięki jed­nej roślinie. Gunter Har­nisch. Wydawnictwo Vital, Białys­tok 2014
  7. LECZE­NIE ŻYWIE­NIEM. Źródło życia i zdrowia. Jad­wiga Kem­p­isty. Wydanie własne, Wrocław 2012
  8. LUDZKA RASO POW­STAŃ Z KOLAN. Część I. Tropi­e­nie lwa, David Icke. Wydawnictwo Illu­mi­na­tio, Białys­tok 2014
  9. DYNAMO. Niemożliwe nie ist­nieje, Steven Frayne. Wydawnictwo Pas­cal, Bielsko-​Biała 2014
  10. WODA UTLE­NIONA NA STRAŻY ZDROWIA. Iwan Nieumy­wakin. Wydawnictwo Har­ti­grama, Warszawa 2008

Dane za marzec 2015 r.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.