TOP 10 KGNŚ - kwiecień 2015

10 najlepiej sprzeda­ją­cych się książek w Księ­garni w kwiet­niu 2015

  1. Miejsce 2 - Top 10 - kwiecień 2015UKRYTE TER­APIE „Czego ci lekarz nie powie”. Część 1. Jerzy Zięba, Wydanie własne, Rzeszów 2014
  2. KRZEM. Pier­wiastek życia. Jak wyko­rzys­tać dla siebie źródło młodości i zdrowia. Krzysztof Janusz Krupka. Insty­tut Energomedica
  3. ZDROWIE CZŁOWIEKA W NIEZDROWYM ŚWIECIE. Borys Boło­tow. Wydawnictwo Altermed, Otwock 2013
  4. ZAK­WASZE­NIE. Niez­nana przy­czyna wielu chorób. Jak rozpoz­nać choroby i skutecznie wyrówny­wać zaburzenia równowagi kwasowo-​zasadowej nat­u­ral­nymi meto­dami. Nor­bert Treutwein. Sanum Pol­ska Sp. z o.o., Szczecin 2012
  5. PRO­FI­LAK­TYKA I LECZE­NIE WSZYS­T­KICH CHORÓB NOWOT­WOROWYCH. Hulda Clark. Wydawnictwo Altermed, Otwock 2013
  6. DIAG­NOS­TYKA KARMY. Książka dziesiąta. Kon­tynu­acja dia­logu. Siergiej Łazariew, Wydawnictwo Satja Juga, 2015
  7. LEKSYKON SYM­BOLI. Opra­cow­any przez niemieckie wydawnictwo naukowe HERDER, Wydawnictwio tCHu, Warszawa 2009
  8. LUDZKA RASO POW­STAŃ Z KOLAN. Część II. Prze­budze­nie lwa. David Icke. Wydawnictwo Illu­mi­na­tio, Białys­tok 2014
  9. WSZYS­TKO MOŻNA WYLECZYĆ. Jew­gienij Lebiediew. Wydawnictwo Altermed, Otwock 2012
  10. DYS­BAK­TE­RI­OZA. Genady Gar­bu­zow. Wydawnictwo Altermed, Warszawa 2013

Dane za kwiecień 2015 r.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.