Helena Bławatska: W poszukiwaniu prawdy...

Rzu­ciła wyzwanie najwięk­szym potę­gom XIX-​wiecznej Europy: domin­u­jącemu w nauce mate­ri­al­iz­mowi i opartemu na dog­mat­ach wiary chrześ­ci­jaństwu. Wielu uważa, że należała do nielicznych, którzy dotarli do źródła Odwiecznej Mądrości. Jedni ją podzi­wiali i szanowali, inni uważali za oszustkę…


Maria Rojek

Helena Pietrowna Hahn-​Rotterstern przyszła na świat 11 sierp­nia 1831 roku w zamożnej rodzinie ziemi­ańskiej. Matka – utal­en­towana pis­arka, wcześnie osie­ro­ciła swoje córki: Helenę i Wierę. Wychowaniem dziew­czynek zajęli się dzi­ad­kowie, a zwłaszcza Helena Pietrowna, wywodząca się z rodu książąt Doł­goru­kich.

Była niezwykłym dzieck­iem, zadzi­wia­ją­cym od najmłod­szych lat blis­kich. Wiera wspom­ina, że Helena potrafiła chodzić po sufi­cie, pozostaw­ia­jąc na białej powierzchni ślady swoich małych stóp. Źle znosiła wszelkie rygory i miała od zawsze niewidzial­nego przy­ja­ciela: wysok­iego Hin­dusa z czarną brodą i w białym tur­banie. Wprawdzie wiele osamot­nionych dzieci stwarza sobie obraz kocha­jącego opiekuna, jed­nak niez­na­jomy Helenki nie był tworem dziecięcej fan­tazji. Jego niewidoczne ręce uchroniły ją m.in. przed upad­kiem z konia. Od dzieciństwa tęskniła do swo­jego Mis­trza i odczuwała głód wiedzy ezoterycznej.

Kiedy dzi­ad­ków Heleny odwiedził książę Gol­i­cyn: mag, jas­nowidz i okul­tysta, mając siedem­naś­cie lat uciekła z domu, aby zostać jego uczen­nicą. Ta awan­tur­nicza wyprawa nie pozostała nieza­uważona. By załagodzić skan­dal, dzi­ad­kowie postanow­ili niezwłocznie wydać wnuczkę za mąż. Wybór padł na barona, gen­er­ała Niki­fora Bławatskiego, mężczyznę w podeszłym wieku.

Przeglą­daj SPIS TREŚCI sty­czniowego

Początki Wielkiej Podróży

Trzy miesiące po ślu­bie Helena porzu­ciła męża, a po otrzy­ma­niu pasz­portu zaczęła podróżować po świecie w poszuki­wa­niu wiedzy okul­tysty­cznej i tajem­niczego Hin­dusa ze swoich snów. W lat­ach 18481873 odwiedza Egipt, USA, Tur­cję, Japonię, Chiny, Meksyk, Indie. Prze­bywa także w Anglii i w Paryżu, pięć lat spędza w Rosji. W tym cza­sie chwyta się różnych zajęć. W Rosji uruchamia han­del drzewem, wytwórnię sztucznych kwiatów, fab­rykę taniego atra­mentu. Pracuje jako cyrkowa iluzjon­istka w Kon­stan­tynopolu, jest asys­ten­tką Daniela Dun­glasa Home’a – słyn­nego medium wys­tępu­jącego w Paryżu. Dyry­gowała też serb­skim chórem królewskim. W Stanach Zjed­noc­zonych zdoby­wała środki szy­ciem krawatów i wyrobem sztucznych kwiatów.

Jed­nakże pod­czas całego tego, mało znanego i awan­tur­niczego etapu życia nie traciła z oczu swo­jego celu: poszuki­wa­nia Mis­trza i Mądrości. W Egip­cie spotkała hra­biego Alessan­dra Cali­ogstro, uchodzącego za ucz­nia hr. de Saint Germaine’a. Aż wresz­cie w Hyde Parku w Lon­dynie Helena Pietrowna zetknęła się twarzą w twarz z tajem­niczym Hindusem…

To jedynie frag­ment niniejszego artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 1/​2018 dostęp­nym także jako e-​wydanie. Kole­jna część cyklu w numerze 2/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.