Uciekająca cywilizacja

Zgod­nie z teorią o ucieka­jącej cywiliza­cji wielcy tego świata, korzys­ta­jąc z supertech­nologii, rozwi­jają pota­jem­nie pro­gram kos­miczny. Tworzą flotę orbital­nych okrętów, które pewnego dnia ewaku­ują ich ze skażonej, gło­du­jącej Ziemi


Piotr Cielebiaś

W filmie Elizjum (2013) Ziemia jest total­i­tarną kolonią półniewol­ników pracu­ją­cych dla kasty bogaczy, którzy zbiegli przed zanieczyszczeni­ami, chorobami gniewem tłumu na sielankową stację kos­miczną. Jej mieszkańcy nie tylko opły­wają w luk­susy, ale mają również dostęp do najnowszych zdoby­czy tech­niki i medy­cyny. W wywiadzie dla The Tele­graph reżyser i sce­narzysta filmu Neill Blomkamp powiedział, że jego obraz to nie science-​fiction czy wizja XXII wieku, ale odniesie­nie do tego, co dzieje się tu i teraz. (…)

Przeglą­daj SPIS TREŚCI numeru 3/​2018

O krok dalej idzie amerykański dzi­en­nikarz i ufolog Richard M. Dolan, twierdzący, że idea pokrewna stacji Elizjum weszła już w fazę urzeczy­wist­ni­a­nia. Jak wyjaś­nia, od 1945 r. elity real­izują pota­jemny plan roz­woju supertech­nologii, dzięki którym odd­alają się od uza­leżnionej od węgla, ropy i gazu reszty ludzkości. Niewyk­luc­zony jest również sce­nar­iusz, w myśl którego w bliżej nieokreślonej przyszłości garstka wybrańców prze­jmie kon­trolę nad resztą pop­u­lacji, albo, gdy zajdzie taka potrzeba, najbo­gatsi ewaku­ują się z pogrążonej w kryzysie Ziemi, poszuku­jąc nowego siedliska w przestrzeni kos­micznej. Według Dolana ta grupa to tak zwana

Odry­wa­jąca się cywilizacja

(ang. Break­away Civ­i­liza­tion), która tworzy tech­nikę przyszłości już teraz, choć niestety, na co wszys­tko wskazuje, jedynie dla wąskiego kręgu beneficjentów…

To jedynie frag­ment niniejszego artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 3/​2018 dostęp­nym także jako e-​wydanie.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.