Spowolnić starzenie

Jestem przeko­nany, że już dziś można przedłużyć życie do 130, a nawet 160 lat…


Janusz Pułczyński

Starze­nie się człowieka to wbrew pozorom nadal zagad­kowe zjawisko. Może być szy­bkie i wów­czas ma podłoże chorobowe, albo umi­arkowane, ale najlepiej, gdy prze­b­iega bardzo powoli. Pro­ces ten jest skom­p­likowany i wynika z czyn­ników zarówno zależnych, jak i nieza­leżnych. Te drugie zapisane są w genach i stanowią kon­sek­wencję życia naszych przod­ków. Zależą więc od jego stylu w okre­sie wielu pokoleń — stąd przeko­nanie o ist­nie­niu tzw. rodów długowiecznych.

Człowiek starzeje się przez cały czas i ma to miejsce każdego dnia. Dlaczego o starości należy myśleć w pełni życia.

Przeglą­daj SPIS TREŚCI numeru 4/​2018

Weźmy za przykład piękną amerykańską aktorkę Halle Berry, Afroamerykankę. Choć ma ponad 50 lat, wygląda o połowę młodziej i tryska energią młodej dziew­czyny. Znana na całym świecie, otrzy­mała Oscara za najlep­szą rolę kobiecą w filmie Czeka­jąc na wyrok. Mimo swoich lat jest młoda duchowo, co pozy­ty­wnie odbija się na fizis. Wiele więc zależy

od genów i życia naszych przod­ków, ale też regen­er­acji włas­nego ciała

co spowal­nia starze­nie. Wydaje się, że starzenia nie można opóźnić, gdyż tkanki naszego orga­nizmu nie mogą stać się młod­sze od nas. Każde ich następne pokole­nie jest starsze i słabsze.

Czy więc starość musi być nieunikniona?

Otóż niekoniecznie. Pewna wiekowa Chinka, jak wyty­cza­łem w lit­er­aturze Państwa Środka, zami­ast się dalej starzeć, zaczęła młod­nieć. Odras­tały jej zęby, wró­ciła miesiączka…

Czy ist­nieje zatem możli­wość, aby starość cofnąć, a poszczególne organy miały mniej lat od naszej metryki? Nie zawsze, ale… Na początku życia otrzy­mu­jemy spory bagaż uszkodzeń odziedz­ic­zonych po przod­kach. Poza tym odnowa ludzkiego ustroju ogranic­zona jest tzw. liczbą Hayflicka, określa­jącą ilość podzi­ałów naszych komórek, co w roku 1965 wykazał prof. Leonard Hayflick. Każda z komórek może dzielić się kar­iokine­ty­cznie 52 razy, gdyż telom­ery, czyli końcówki chro­mo­somów, przy każdym podziale nieuchron­nie ule­gają skróce­niu. Ale też nie zawsze i nie wszędzie. Ist­nieją bowiem komórki nieśmiertelne

To jedynie frag­ment niniejszego artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 4/​2018 dostęp­nym także jako e-​wydanie.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.