Zbliża się mała epoka lodowa?

Od kilku lat w środowisku naukowym trwa zażarta dyskusja na temat zbliża­jącego się rzekomo glob­al­nego ochłodzenia wywołanego spad­kiem akty­wności Słońca.


Na początku roku w Internecie zro­biło się na ten temat głośno za sprawą Ros­janki dr Walen­tyny Żarkowej z Northum­bria Uni­ver­sity (Wielka Bry­ta­nia) – głównej prop­a­ga­torki hipotezy o kole­jnej małej epoce lodowej.

Żarkowa twierdzi, że z opra­cow­anego pod jej kierown­ictwem mod­elu akty­wności naszej gwiazdy wynika, że za kilka­naś­cie lat dojdzie do powtórki min­i­mum słonecznego z lat 16451715, jakiemu towarzyszył spadek tem­per­atur i sro­gie zimy na półkuli północ­nej oraz anom­alie pogodowe w innych, cieple­jszych rejonach globu.

Uczona twierdzi, że według jej obliczeń już za kilka lat zauważymy pier­wsze oznaki zadyszki naszego słońca, które będzie emi­tować mniej promieniowa­nia elek­tro­mag­ne­ty­cznego. Kul­mi­nacja tego pro­cesu nastąpi ok. 2030 r. i może mieć efekt w postaci zmian kli­maty­cznych. Zdaniem Żarkowej, tym­cza­sowe ochłodze­nie da ludzkości nieco czasu, aby mogła ona poradzić sobie z glob­al­nym ociepleniem.

⇒ Grud­niowy numer „NIEZ­NANEGO ŚWIATA. O czym piszemy?

Choć Ros­janka bywa reg­u­larnie kry­tykowana przez środowisko naukowe, na początku lutego nieoczeki­wanie w sukurs przyszedł jej fizyk Dan Lubin z Uni­ver­sity of Cal­i­for­nia (USA), który ogłosił, że Słońce zbliża się do wielkiego min­i­mum wyz­nac­zonego przez niego na ok. 2050 rok, w cza­sie którego ilość docier­a­jącego do naszej plan­ety ciepła spad­nie o kilka procent.

Lubin uznaje jed­nak, że nie dojdzie do gwał­townego spadku tem­per­atur (w skali plan­ety będzie on wynosił zaled­wie 0,25 pro­centa), zahamowa­nia glob­al­nego ocieple­nia, czy powtórzenia małej epoki lodowej z przełomu XVI i XVII w., do której, zdaniem uczonych, przy­czyniły się głównie erupcje wulka­nów albo zmi­any cyrku­lacji prądów oceanicznych.

Więcej

Sko­men­tuj na naszej grupie dyskusyjnej (Facebook)

Co się dzieje we wnętrzu Ziemi?

W Układzie Słonecznym pojawi się druga gwiazda

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.