O psie Kaziu, który pokochał łóżko

Żyje na tym świecie jakieś dwanaś­cie lat. Słuch już mu szwankuje, niedowidzi, a do tego utyka. Kazio ma trzy łapki. Mimo zaawan­sowanego wieku i wielu prob­lemów zdrowot­nych nadal jest uroczym psiakiem.


Przys­tań Ocalenie

Zwracają uwagę jego przepiękne, wielkie uszy, a oczy… Jeszcze do niedawna były pełne stra­chu, póki nie odkrył przy­tul­nego łóżka, w którym czuje się najbez­pieczniej i najwygod­niej. Podob­nie jak w przy­padku wielu naszych nowych podopiecznych, nie znamy jego his­torii i nie wiemy również, w jaki sposób stracił łapkę.

Wcześniej prze­by­wał w dużym, głośnym schro­nisku, w którym naczelną zasadą jest walka o przetr­wanie. To oczy­wiste, że w takich miejs­cach wygrywa siła i młodość, a starsze psy na odnalezie­nie bez­piecznej przys­tani nie mają więk­szych szans. Światełko w tunelu dla Kazia pojaw­iło się, gdy tę szansę postanow­iliśmy dać mu my, opiekunowie Przys­tani Ocale­nie. W Psiana­to­rium dostał swój ciepły pokoik, gdzie leży na kocyku. Choć z każdą chwilą czuje się psy­chicznie lep­iej, nadal obawia się ludzi i zachowuje się tak, jakby się starał nacieszyć każdym momentem. Ze swej strony mamy nadzieję, że Kazio szy­bko zrozu­mie, iż pozostał z nami na zawsze i może na nas zawsze liczyć.

Oprócz wspom­ni­anych niedo­ma­gań nasz podopieczny ma wiele innych prob­lemów zdrowot­nych, cho­ci­ażby ze stawami i skórą. Był zanied­bany, brudny i skoł­tu­niony do granic możli­wości. Musieliśmy więc od pod­staw o niego zadbać.

Zda­jemy sobie sprawę, że, aby zapewnić Kaziowi nor­malne i szczęśliwe życie, czeka nas trudna droga, ale jest tego wart. JEST TEGO WART. By przyspieszyć jed­nak jego akli­matyza­cję, musimy zatroszczyć się o zdrowie Kazia oraz takie warunki bytowe, w których wresz­cie będzie się czuł jak u siebie. Wierzymy, że wspól­nie z Państ­wem uda nam się to uczynić.

Nasz adres:

Przys­tań Ocalenie,

ul. Kom­bat­an­tów 134,

43229 Ćwiklice,

tel. 501241-​784

www​.przys​tanocale​nie​.org

* * * * * * * *

Wpłaty dla Kazia prosimy kierować na konto:

91 1050 1399 1000 0022 0998 2426 z dopiskiem „Dla Kazia

Komitet Pomocy dla Zwierząt

Bałuck­iego 7/​37

43100 Tychy

* * * * * * * *

Można również pomóc wysyła­jąc sms o treści „OCALE­NIE” na numer:

7248 - koszt 2,46 zł z VAT

74567- koszt 4,92 zł z VAT

76567 — koszt 7,38 PLN z VAT

79996 - koszt 11,07 z VAT

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.