Czy mamy szanse na korektę przyszłości?

Zgod­nie z kalen­darzem Tong Shu, który pow­stał w wyniku obserwacji astro­log­icznych, losowi przyz­naje się tylko 33 pro­cent wpływu na ludzkie życie i powodzenie.


Olga Grzy­bowska

Nie ma chyba ani jed­nej osoby, która mimo mate­ri­al­isty­cznych poglądów i wiary we własne siły nie chci­ałaby wcześniej wiedzieć, czy jej wysiłki przyniosą zamier­zony efekt, a życie potoczy się po naszej myśli. Czyn­nik niepewności potrafi bowiem podtruć świado­mość nawet najbardziej zagorza­łych optymistów.

Gen­er­al­nie niepokój na temat przyszłości pojawia się w związku z jakimś konkret­nym prob­le­mem. Mogą to być wąt­pli­wości doty­czące inwest­owa­nia, kłopoty w pracy, trud­ności w życiu oso­bistym, brak pieniędzy, niemożność zajś­cia w ciążę etc. Mimo że wszys­tkie te dziedziny są dla nas bardzo ważne, więk­szości ludzi nie przy­chodzi do głowy poszukać jakiegoś sposobu zbada­nia włas­nych perspektyw.

Można oczy­wiś­cie zasięgnąć rady wróżek, jas­nowidzów czy astrologów, ale kluc­zową kwestią pozostaje wiary­god­ność uzyskanych tą drogą prog­noz, przede wszys­tkim zaś aspekt prak­ty­czny, czyli możli­wość sko­ry­gowa­nia ewen­tu­al­nej nieko­rzyst­nej wer­sji wydarzeń.

Przeglą­daj SPIS TREŚCI numeru 4/​2018

Warto w związku z tym opowiedzieć o pewnej sztuce prog­no­zowa­nia i korekty przyszłości zwanej Ba Zi (czyta się Ba Dzy), która pozwala ocenić nasz potenc­jał szczęś­cia w sferze zdrowia, dobrobytu i relacji part­ner­s­kich oraz — w razie potrzeby — zas­tosować środki napraw­cze.

Co to jest Ba Zi?

Ba Zi jest sztuką, która wyrosła na glebie filo­zofii taoisty­cznej w starożyt­nych Chi­nach. Filo­zofia ta zakłada m.in., że życie i przyszłość człowieka w równym stop­niu zależą od trzech czyn­ników: losu (przeznaczenia/​szczęścia), włas­nych dzi­ałań oraz środowiska, przy czym we wszys­t­kich tych zakre­sach wpływ sza­cow­any jest na poziomie jed­nej trze­ciej (33 procent)…

To jedynie frag­ment niniejszego artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 4/​2018 dostęp­nym także jako e-​wydanie.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.