Roza Bal: Śladem Jezusa w Kaszmirze

Kierownik Archi­wum Miejskiego w Śri­na­garze, Fida Has­s­nain twierdził, że posi­ada dowody potwierdza­jące pobyt Jezusa w Kaszmirze. Latami starał się o poz­wole­nie na zbadanie grobowca Roza Bal, jed­nak władze nie wyrażały na to zgody. Obaw­iano się, by nie zranić w ten sposób uczuć wyz­naw­ców trzech najwięk­szych religii świata


Andrzej Kotowiecki

Pole­ci­ałem samolotem do Śri­na­garu (stol­icy stanu Dżammu i Kaszmir), gdzie zna­j­duje się dom rodzinny mojego przy­ja­ciela, a stamtąd udałem się w podróż auto­busem jedną z najbardziej niebez­piecznych dróg na świecie: ze Śri­na­garu do leżącego na wschód Ladakhu zwanego Małym Tybetem – regionu, którego więk­sza część leży na wysokości powyżej 3500 m n.p.m. Przeci­na­jąc nurt rzeki Indus, dotarłem do klasz­toru Hemis. Na własne oczy prag­nąłem zobaczyć miejsca, z którymi wiążą się teorie o poby­cie Jezusa w Indi­ach. (…) Drugim moim celem było mau­zoleum Roza Bal (także Rauza Bal, dosłownie miejsce spoczynku).

Przeglą­daj SPIS TREŚCI numeru 5/​2018

Ponieważ niewielu tubyl­ców o nim wie, a inni nie chcą ujaw­niać obcym infor­ma­cji na ten temat, musi­ałem je wskazać na mapie w internecie. Ale i tak mój prze­wod­nik pytał parokrot­nie o drogę, upew­ni­a­jąc się, czy na pewno chcę tam jechać.

Czym jest Roza Bal i dlaczego tak zależało mi, by tam dotrzeć?

Przy­pom­ni­jmy, że hipoteza o wędrówkach Jezusa po Indi­ach i Himala­jach jest od dawna znana, ale niezmi­en­nie odrzu­cana przez ofic­jalną naukę i Koś­ciół. Ewan­geliści nie wspom­i­nają ani słowem, co Jezus robił pomiędzy 12 a 30 rok­iem życia. Nato­mi­ast według źródeł Wschodu miał przyłączyć się do karawany kupieck­iej i udać się nad Indus.

Po raz pier­wszy o tzw. Tybe­tańskiej Ewan­gelii dowiedzi­ałem się, prze­by­wa­jąc w Los Ange­les w 1986 roku, od jed­nego z członków Towarzystwa Teo­zoficznego. Dwa lata później w moje ręce trafiły mate­ri­ały Wacława Kora­biewicza. Na pod­stawie jed­nego z niewielu zachowanych wydań książki Nikołaja A. Notow­icza w języku fran­cuskim w Paryżu i po ang­iel­sku w Lon­dynie, (…) autor przy­bliżył pol­skiemu czytel­nikowi his­torię Jezusa, który miał prze­by­wać w Indi­ach i Tybe­cie. Jeszcze później dotarła do mnie infor­ma­cja, że w Śri­na­garze zna­j­duje się grobowiec pochodzącego z ludu Izraela Issy czyli Jezusa…

To jedynie frag­ment niniejszego artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 5/​2018 dostęp­nym także jako e-​wydanie.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.