Bestialstwo i pytania domagające się odpowiedzi

W sieci dostępne jest prz­er­aża­jące nagranie zro­bione w zakładzie hodowli świń w Przy­bkowie koło Bar­wic w wojew­ództwie zachod­niopo­morskim. Widać na nim, jak kierownik chlewni zabija świnie za pomocą młotka, którym z całej siły zadaje im ciosy w głowę.


Marek Rymuszko

Wszys­tko odbywa się przy akom­pa­ni­a­men­cie kwiczą­cych ze stra­chu i bólu zwierząt. Z ujawnionych danych wynika, że w ten sposób Sła­womir Ch. (nie znamy jego pełnych danych, gdyż relacje pra­sowe i inter­ne­towe ope­rują jedynie inic­jałem nazwiska) zatłukł na śmierć ponad tysiąc sztuk trzody chlewnej, a wiz­ualny zapis jego wyczynów trafił do inter­netu dzięki innemu pra­cown­ikowi, który nie mogąc znieść znę­ca­nia się nad świni­ami, przekazał film Towarzys­twu Ochrony Zwierząt ANI­MALS. Doda­jmy, że bes­tialstwu biernie asys­tował zatrud­niony w fer­mie weterynarz.

Wrażliwe osoby, a do takich należą Czytel­nicy , będą mieli poważny prob­lem z obe­jrze­niem drasty­cznych scen, jakie zare­je­strowała kam­era aparatu komórkowego. Próżno też pytać, jak w ogóle mogło dojść do tak strasznych wynaturzeń (z relacji świad­ków wynika, że masakrowanie w opisany sposób świń i past­wie­nie się nad nimi spraw­iało nowemu sze­fowi chlewni przy­jem­ność, a pro­ceder trwał od wielu miesięcy). Jego sprawca musi zostać z całą surowoś­cią osąd­zony w jawnym i dostęp­nym również dla mediów pro­ce­sie, nato­mi­ast toleru­jący ten stan rzeczy wetery­narz powinien nie tylko stracić pracę, lecz zostać pozbaw­iony prawa wykony­wa­nia zawodu.

Ale i to nie wszystko.

Nie od rzeczy będzie dowiedzieć się, jak na ujawnione fakty zareagowała miejs­cowa społeczność. Czy Sła­womir Ch. spotkał się z potępi­e­niem ze strony środowiska, w jakim na co dzień żyje? Czy sprawę tę poruszył np. pod­czas swoich kazań w koś­ciele lokalny duchowny? Chęt­nie napiszemy o tym w redagowanym przez nas miesięczniku.

Oczy­wiś­cie w tle pojaw­iają się i inne pyta­nia, doty­czące prze­mysłowego chowu zwierząt w ogóle oraz tego, czy powin­niśmy jeść mięso. Ale to jest odrębny wątek — nie o nim w tej chwili mówimy.

Zobacz także

Cwał, sze­lest, ból i trauma

Nie do obrony

Masakra, która nie ma końca

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.