Witamina B6 pozwala zapamiętać sny

Naukowcy z Uni­ver­sity of Ade­laide (Aus­tralia) odkryli, że wit­a­m­ina B6 (obecna m.in. w ciecierzycy i bananach) może pomóc nam zapamię­tać treść snów, z czym wiele osób, jak się okazuje, ma problem.


Bada­nia przeprowad­zono na 100 ochot­nikach, którym przez 5 dni podawano przed snem duże dawki wspom­ni­anej witaminy.

- Wyniki ekspery­mentu pokazują, że zaży­wanie B6 przy­czy­nia się do poprawy pro­cesów zapamię­ty­wa­nia snów. Nie wpływa nato­mi­ast na bar­wność marzeń sen­nych, ich dzi­waczność, jak też fazy snu - stwierdził koor­dynu­jący bada­nia dr Den­holm Aspy.

Spora część ochot­ników, zanim wzięła udział w tes­tach, miała trud­ności z przy­pom­nie­niem sobie marzeń sen­nych. U niek­tórych uległo to zmi­anie po reg­u­larnym przyj­mowa­niu 240 mg wit­a­miny B6.

- Moje sny były bardziej prze­jrzyste i łatwiejsze do zapamię­ta­nia. Nie traciłem ich z pamięci w ciągu dnia - przyz­nał jeden z pac­jen­tów. - Sny stały się bardziej real­isty­czne — uzu­pełnił inny.

⇒ Czy­taj NIEZ­NANY ŚWIAT w wer­sji elektronicznej!

Dr Aspy jest pewny, że bada­nia, o jakich mowa, mogą przy­czynić się do bardziej eko­nom­icznego wyko­rzys­ta­nia stanu spoczynku. Jego zdaniem tech­nika świadomego śnienia może stanowić dopełnie­nie ter­apii u osób zma­ga­ją­cych się z traumą, lękami czy fobi­ami. Pier­wszym krok­iem na tej drodze jest właśnie zapamię­ty­wanie marzeń sennych.

Wit­a­m­ina B6, która w isto­cie stanowi grupę kilku sub­stancji chemicznych będą­cych pochod­nymi piry­dyny, wys­tępuje także w ziem­ni­akach, zbożu, mleku, serze i czer­wonym mięsie. Jej niedobór wywołuje depresję, obniże­nie sprawności umysłowej oraz stany zapalne ner­wów. W dużych dawkach ma ona jed­nak dzi­ałanie neu­ro­toksy­czne i może powodować poważne zaburzenia funkcjonowa­nia układu nerwowego.

Warto dodać, że zgod­nie z opub­likowanymi w 2013 r. wynikami badań zdol­ność do zapamię­ty­wa­nia snów może być ściśle pow­iązana z naszym… wyczu­le­niem na dźwięki. Okazuje się bowiem, że marzenia senne utr­walają się lep­iej w pamięci ludzi, którzy budzą się w nocy częś­ciej, do czego dochodzi zwykle z powodu dob­ie­ga­ją­cych hałasów.

Więcej

Sko­men­tuj na naszej grupie dyskusyjnej (Facebook)

Dlaczego warto spać?

Mozgi kobiet bardziej akty­wne niż u męczyzn

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.