Mantry zmieniają mózg

Zapamię­ty­wanie i recy­towanie mantr, a także innych długich utworów ma zaskaku­jąco dobroczynny wpływ na pamięć — ogłosił na łamach mag­a­zynu naukowego Sci­en­tific Amer­i­can neu­rolog dr James Hartzell — twórca ter­minu efekt san­skrytu


Z jego badań wynika, że hin­dusi dekla­mu­jący z pamięci długie for­muły religi­jne mają dzięki temu inaczej uksz­tał­towany mózg i lep­iej rozwinięte te jego części, które odpowiadają za pamięć krótko– i dłu­gotr­wałą. Razem z kolegami z Uni­w­er­sytetu w Try­den­cie (Włochy) oraz neu­rologami z Kra­jowego Cen­trum Badań nad Mózgiem w indyjskim Mane­sarze, Hartzell przeprowadził bada­nia z udzi­ałem 42 młodych ludzi. Połowę tej grupy stanow­ili uczniowie szkół, w których uczy się zapamię­ty­wa­nia mantr. Do doświad­czenia wybrano takich z 7-​letnią prak­tyką, recy­tu­ją­cych for­muły Jadźur­wedy — tek­stów obrzę­dowych. Drugą grupę stanow­ili stu­denci zwykłych uczelni w tym samym wieku.

Po dokład­nych bada­ni­ach za pomocą rezo­nansu mag­ne­ty­cznego okazało się, że mis­tr­zowie recy­tacji, tzw. pan­di­towie (pan­dit — w hin­duizmie tytuł nadawany zarówno erudy­tom, jak i spec­jal­is­tom w jakiejś dziedzinie), mieli nieco inaczej uksz­tał­towane mózgi. Struk­tury związane z pamię­cią i ucze­niem się, jak sub­stancja szara czy prawy hipokamp, były u nich o wiele wyraźniej zarysowane.

Przeglą­daj spis treści czer­w­cowego !

- Wyniki nas zaskoczyły. Kilka obszarów mózgu u pan­ditów było lep­iej wyk­sz­tał­conych niż u przed­staw­icieli drugiej grupy. Mieli oni np. 10 pro­cent więcej istoty szarej w obu półku­lach - pisał Hartzell, wyjaś­ni­a­jąc, że choć nazwał odkryte przez siebie zjawisko efek­tem san­skrytu, podobny wpływ na ludzki mózg wywiera pow­tarzanie dowol­nych for­muł w innych językach, np. psalmów czy wier­szy, a nawet odt­warzanie w głowie położe­nia i nazw ulic.

Pan­di­towie słyną głównie z tego, że zapamię­tują dużo obsz­erniejsze treści, składa­jące się nawet z 10 tysięcy słów. Są oni również — jak pod­kreśla Hartzell — mniej podatni na choroby neu­rode­gen­er­a­cyjne w starszym wieku, co sugeruje, że ćwiczenia pamię­ciowe mogą odgry­wać kluc­zową rolę w zapo­b­ie­ga­niu lub opóź­ni­a­niu postępu takich chorób jak np. Alzheimer.

Więcej

Sko­men­tuj na naszej grupie dyskusyjnej (Facebook)

Joga uspraw­nia mózg

Pozbaw­iony snu mózg zjada sam siebie

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.