Uzdrawiające kody - Medycyna przyszłości

Spis treści

Co mówią badania?

Zachę­cony tymi wymiernymi efek­tami Alexan­der Loyd zaczął myśleć o naukowej oce­nie odkrycia. Zresztą nigdy nie uważał go za swoje, skoro – jak pod­kreślał – otrzy­mał je wprost od Boga. Miało ono służyć ludziom. Pamię­tał o słowach św. Augustyna, iż cuda nie zdarzają się wbrew Naturze, tylko wbrew temu, co o niej wiemy.
Wychodząc z założe­nia, że skoro mamy do czynienia z fak­tami, muszą się znaleźć sposoby ich wery­fikacji, Loyd uznał, że dobrym miernikiem będzie pomiar zmi­en­ności rytmu serca (HRV). Wiadomo, że, gdy jest ona niska, w przy­padku chorób serca źle to rokuje i świad­czy o tym, że człowiek jest w złej kondy­cji. Ponieważ zaś zmi­en­noś­cią rytmu serca zaw­iaduje auto­nom­iczny układ ner­wowy, stanowi ona doskon­ały wskaźnik tego, czy zna­j­du­jemy się pod wpły­wem stresu. Stwierd­zono, że ludzie dotknięci depresją charak­teryzują się także niskim HRV.
Bada­nia w tym zakre­sie prowad­zono w USA i Kanadzie przez trzy lata, a ich wyniki okazały się nader znaczące. Między innymi wyszło na jaw, że po 20 min­u­tach od stosowa­nia kodów powraca równowaga układu auto­nom­icznego i, co więcej, utrzy­muje się ona nawet po 24 godz­i­nach. Ist­nieje wiele metod, które po ich zas­tosowa­niu dają podobne rezul­taty, ale żadna nie dzi­ała po upły­wie doby.
Stwierd­zono też, że popraw­iają się wyniki bada­nia krwi, rezo­nansu mag­ne­ty­cznego, EKG, EEG, ultra­sono­grafii i innych wskaźników. Ze stanu nierównowagi spowodowanej stre­sem, orga­nizm powraca do nor­mal­nego funkcjonowa­nia. Ale i to nie wszys­tko, gdyż okazało się, że niek­tórzy ludzie osią­gali pożą­dany stan wyjątkowo szy­bko, bo już po kilku min­u­tach. Lekarze do dziś nie mogą zrozu­mieć, jak to możliwe. Efekty, które pojaw­iają się prawie naty­ch­mi­ast, pozostają dla nich niepo­jęte.
Alex Loyd twierdzi, że kody uzdraw­iają negaty­wne wzorce lub częs­totli­wości ener­gety­czne leżące u pod­staw choroby. Całe życie na Ziemi opiera się na wymi­anie energii. Jego zdaniem, komórki nowot­worowe wysyłają złą energię, zatruwa­jąc w ten sposób całe ciało. Uzdraw­ia­jąca ener­gia, która pojawia się na skutek stosowa­nia różnych kom­bi­nacji kodów, dzi­ała bezpośred­nio na niezdrowe wzorce funkcjonowa­nia ciała i jego organów. Na szczęś­cie Natura, umieszcza­jąc ludzi w trud­nym środowisku, gdzie sytu­acja walki — ucieczki zdarza się często, wyposażyła ich w sprawny mech­a­nizm samouz­draw­ia­nia. Ist­nieje on wewnątrz nas i nie trzeba stosować leków ani innych środ­ków, by go uru­chomić. Dzięki Alex­owi Loy­dowi wiemy, jak to uczynić.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.