Pełne wer­sje artykułów z archi­wal­nych numerów


Badania profesora Luca Montagniera nad pamięcią wody

Niez­nany Świat 10/​2013

Fran­cuski wiru­solog, pro­fe­sor Luc Mon­tag­nier znany jest przede wszys­tkim jako odkry­wca wirusa HIV i lau­reat Nagrody Nobla z 2008 roku. Ten emery­towany, 80-​letni dziś pro­fe­sor, wykład­owca wielu uni­w­er­sytetów prowadzi obec­nie bada­nia nad pamię­cią wody na Uni­w­er­syte­cie Jiao Tong w Szanghaju

Czy­taj więcej…

Missing 411: najdziwniejsze zaginięcia w USA

Każdego roku na świecie znikają tysiące ludzi. Więk­szość tych wydarzeń zostaje wyjaśniona, są jed­nak i takie, które przeczą zdrowemu rozsąd­kowi. Zain­tere­sował się nimi David Paulides – były polic­jant z San Fran­cisco i autor serii książek Miss­ing 411, będą­cych kro­niką dzi­wnych zaginięć na tere­nie USA. Najwięcej z nich miało miejsce w parkach nar­o­dowych i dużych kom­plek­sach leśnych, a władze i służby nabrały w tej sprawie wody w usta…

Czy­taj artykuł w elek­tron­icznym wyda­niu

Jesteśmy tym, co myślimy i czym żyjemy

Niez­nany Świat — 12/​2013

Ze Zdenkiem Domančićem – lau­re­atem Nagrody Hon­orowej Niez­nanego Świata za 2013 r. – roz­maw­iają Marek Rymuszko, Anna Ostrzy­cka i Anna Grabska-​Walczuk.

  • Witamy w Polsce w potrójnej roli: prowadzącego sem­i­nar­ium na temat włas­nej autorskiej metody ter­apii, bohat­era książki napisanej przez pro­fe­sora nauk medy­cznych Radovana Starca, która właśnie ukazała się na naszym rynku, i lau­re­ata tegorocznej Nagrody „Niez­nanego Świata”, co na razie zresztą jest tajem­nicą, gdyż ofic­jal­nie decyzja ta zostanie przez nas ogłos­zona w grud­niowym wyda­niu miesięcznika. No, ale Pan już o niej wie… (roz­mowa odby­wała się 26 wrześ­nia — przyp. red.).
Czy­taj więcej…

Korzenie zła - wywiad z Marianem Wasilewskim

Psy­chopaci jak bak­terie włączają się we wszelkie ruchy społeczne, szczegól­nie takie, które noszą już w sobie pato­log­iczny zaczyn. Wyjątkowe szanse zna­j­dują dla siebie w ruchach rewolucyjnych. Budują sieć pato­log­icznej tkanki i zaczy­nają nag­i­nać ich sens do swoich potrzeb. Pocią­gają za sobą ludzi, u których defi­cyty psy­chiczne osłabiły kry­ty­cyzm, a także słabych i przeciętnych.

Czy­taj artykuł

Trzy razy sześć - Na tropie Antychrysta

Anna Potrzeba — Niez­nany Świat 12/​2013

Będzie wypowiadał słowa prze­ciw Najwyższemu
I wytra­cał świę­tych Najwyższego,
Będzie zamierzał zmienić
Czasy i Prawo,
A [święci] będą wydani w jego ręce
Aż do czasu, cza­sów i połowy czasu.

Rozdział VII bib­li­jnej Księgi Daniela, pas­sus odnoszący się do postaci Anty­chrysta.

W Apokalip­sie świętego Jana, ostat­niej księdze Nowego Tes­ta­mentu, zna­j­duje się frag­ment, który — jak żaden inny — od lat przykuwa uwagę egzegetów. Panuje otóż przeko­nanie, że zapowiada on nade­jś­cie Bestii, której znakiem będą trzy szóstki.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.