Pełne wer­sje artykułów z archi­wal­nych numerów


Umysł potępiony

Czy Wszechświat to żyjący twór, a rządzące nim prawa zmieni­ają się wraz z biegiem czasu? A może przy­roda posi­ada mech­a­nizm wbu­dowanej pamięci, łączący nas zarówno z przod­kami, jak i z pokole­ni­ami, które dopiero nade­jdą? Czym jest ewolucja – czystą grą przy­pad­ków, czy towarzyszy jej jakiś ukryty cel? Na te m.in. pyta­nia odpowiada słynny na całym świecie badacz o poglą­dach tak ory­gi­nal­nych, że wielu dog­matyków uznaje go za osobę dla nauki niewygodną

Czy­taj więcej…

Archeologia parapsychiczna: Martwi mnisi udzielają wskazówek

Wiele wskazuje na to, że arche­olo­gia może uzyskać nieoczeki­wane wspar­cie ze strony zjawisk psi. Niek­tórzy jas­nowidze, biorąc do ręki wydobyty spod ziemi arte­fakt, potrafią bowiem odbyć podróż w przeszłość i opowiedzieć o tym, kto ów przed­miot stworzył, wyko­rzysty­wał go itp. W arche­ologii intu­icyjnej ogromne znacze­nie wydają się mieć też narzędzia radi­estezyjne oraz tech­nika Remote View­ing, dzięki której medium jest w stanie zaob­ser­wować przed­mioty, zdarzenia i osoby bez uży­cia zmysłów. Czy oznacza to rewolucję w klasy­cznych meto­dach poz­nawa­nia naszej przeszłości?

Czy­taj więcej…

Niezniszczalni? - fenomen świętych ciał

To, że człowiek przemija i odchodzi z tej rzeczy­wis­tości, jest dla każdego fak­tem oczy­wistym. Również ciało, które towarzyszy naszej duszy w wędrówce przez życie, podlega nat­u­ral­nym pro­ce­som starzenia, a w końcu rozsy­puje się w proch. Rodz­imy się, żyjemy i umier­amy zniewoleni przez czas

Czy­taj więcej…

Apokalipsa według Patricka Geryla

Więk­szość osób w zderze­niu z wizją zagłady ludzkości bieg­nie myślami w kierunku najbliższych. Troska o własne życie często bywa przyćmiona lękiem o potomstwo, pojaw­iają się pyta­nia o sens ist­nienia i naturę Boga. Autor mrożą­cych krew w żyłach książek Pro­roctwo Ori­ona na rok 2012 i Jak przeżyć katak­l­izm roku 2012 dzieli się z innymi przede wszys­tkim smutkiem wywołanym tym, iż jego plan doży­cia 120 lat (sic!) w pełnym zdrowiu może się nie udać z powodu nad­chodzącego katak­l­izmu. W przy­padku Geryla nic nie może rów­nać się z jego oso­bistą tragedią: oto bowiem w efek­cie doko­nanych przez siebie obliczeń najbardziej martwi go… konieczność rezy­gnacji z fun­duszu emery­tal­nego i marzeń o wycieczkach!

Czy­taj więcej…

Przypadek Omm Seti

Kiedy w 1908 roku państwo Eady zabrali do British Museum swoją cztero­let­nią córeczkę Dorothy, nie wiedzieli, że dzień ten okaże się przełomem w jej życiu. Obaw­iali się, że będą ciągnąć za sobą przez wszys­tkie sale znud­zone i opier­a­jące się dziecko. Przez więk­szą część zwiedza­nia zresztą tak właśnie to wyglą­dało, dopóki nie dotarli do sal egip­s­kich, gdzie mała nagle całkowicie się zmieniła. Najpierw stanęła jak wryta, a potem rozpoczęła frene­ty­czny bieg po Sali. Całowała stopy posągów, aż wresz­cie przy­cup­nęła przy umieszc­zonej w szk­lanej gablocie mumii i nie dała się z tego miejsca zabrać.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.