Pełne wer­sje artykułów z archi­wal­nych numerów


Okultystyczny oddział Czeka

Jeden z ojców arch­i­pel­agu GUŁag na rozkaz Lenina założył tajną komórkę sowiec­kich spec­służb zaj­mu­jącą się para­psy­chologią. Jej członkowie szukali śladów dawnych cywiliza­cji i mag­icznych przed­miotów, wyprzedza­jąc o kilka­naś­cie lat hitlerows­kich arche­ologów z Ahnenerbe. Prowadzili bada­nia m.in. nad telepatią, hip­nozą i przemi­aną ludzi w zombie.

Czy­taj więcej…

Księga Urantii

Czym jest to dzieło liczące ponad dwa tysiące stron? Rodza­jem objaw­ienia? Piątą ewan­gelią, jak chcą niek­tórzy? Chan­nelingiem od istot duchowych? Mimo że od momentu jego opub­likowa­nia minęło ponad 60 lat, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Zwolen­nicy Uran­tii nie zab­ie­gają o rozgłos w medi­ach, co stanowi ele­ment ich świadomego wyboru i obranego stylu działań…

Czy­taj więcej…

Mówiące tabliczki Ouija

Gdy je wymyślono, nikt nie zakładał, że rek­wiz­ytem tym można się posłużyć w kon­tak­tach z zaświatami. Miała to być zwycza­jna gra towarzyska, taka jak Scrab­ble. Dopiero z upły­wem czasu ouija zaczęły pełnić funkcję pośred­nika w roz­mowach z duchami.

Czy­taj więcej…

Wolf Messing: jasnowidz Stalina

W roku 1946 Wolf Mess­ing, nazy­wany tajną bronią Stalina, nieoczeki­wanie pokazał się na zor­ga­ni­zowanych w Moskwie roz­gry­wkach sza­chowych. Jako ofi­arę wskazano mu Ludka Pach­mana, ówczes­nego czeskiego arcymistrza, który wiele lat później – po okre­sie prask­iej wiosny – uciekł do RFN. Wszyscy domyślali się, że Sowieci posługują się tech­nikami mają­cymi utrud­niać kon­cen­trację zawod­ników drużyn prze­ci­wnych. Ale, z oczy­wistych względów, trudno było zła­pać ich za rękę.

Czy­taj więcej…

Omraam Mikhael Aivanhov - Duchowy mistrz Zachodu

Rankiem wschodzi słońce i roz­tacza swój blask, czyni nas szczęśli­wymi. Podob­nie też ist­nieją ludzie, którzy są jak słońce i promie­nieją światłem, miłoś­cią, radoś­cią i poko­jem. Pokazują nam drogę do szczęśli­wego życia. Jed­nym z takich wiel­kich mędr­ców jest Omraam Mikhael Aivan­hov (19001986).

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.