Pełne wer­sje artykułów z archi­wal­nych numerów


Niewiedza jest niebezpieczna - wywiad z abp. Bolesławem Pylakiem

Jestem zaskoc­zony postawą tych księży, którzy negaty­wnie oce­ni­ają radi­estezję i bioen­er­goter­apię, nie zna­jąc ich natury, zwłaszcza że powołują się oni często na auto­ry­tet Koś­cioła. Tę błędną i szkodliwą opinię narzu­cają także koś­ciel­nym mass mediom. Radi­estezja i bioen­er­goter­apia związane są ze światem przy­rody. Nie zabier­a­jmy głosu w sprawach, na których się nie znamy – mówi w obsz­ernym wywiadzie udzielonym Niez­nanemu Światu ksiądz arcy­biskup Bolesław Pylak, który odpowiada także na pyta­nia doty­czące objaw­ień i cudów (nasz rozmówca przed 58. laty był naocznym świad­kiem jed­nego z takich wydarzeń).

Czy­taj więcej…

Lekarz poparzonych

Dr. Mar­ian Owoc z pod­karpack­iego Brzo­zowa od wielu lat leczy z powodze­niem ludzi, którzy ulegli poparzeniom, a także odnieśli inne obraże­nia. Wynaleziona przez niego maść skutecznie redukuje ból, przede wszys­tkim zaś powoduje, że rany goją się znacznie szy­b­ciej, niż przy zas­tosowa­niu innych metod i – co szczegól­nie ważne – nie pozostaw­iają na ciele blizn. Nim ów nat­u­ralny preparat został w końcu opaten­towany, jego twórca choć wcześniej pomógł tysią­com ludzi, przeszedł urzę­dową drogę przez mękę. Repor­taż o lau­rea­cie tegorocznej NAGRODY HON­OROWEJ NIEZ­NANEGO ŚWIATA i jego samot­nej walce pod­jętej dla dobra chorych.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży



Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.