Bożena Przyjemska z Toronto

Spotkanie z ter­apeutką, autorką cenionych książek Bożeną Przy­jem­ską z Toronto — „Jedze­nie naszym lekarst­wem, złe emocje — tru­cizną”
(11.10.2017, Warszawa, KGNŚ)


Z wyk­sz­tałce­nia jest biolo­giem, ale także absol­wen­tką szkoły medy­cznej, co dało solidne pod­stawy do prak­tyki ter­apeu­ty­cznej. Nieustan­nie posz­erza swoją wiedzę, śledząc nowości i dzieląc się tym z innymi. Uczest­niczyła w licznych pro­jek­tach naukowych w Polsce, USA i Kanadzie. Dzięki wiedzy z zakresu medy­cyny aka­demick­iej oraz nat­u­ral­nej, psy­chologii, a także swo­jemu biopolu od 30 lat pomaga chorym w wielu kra­jach. W kanadyjskim Toronto prowadzi, założoną przez siebie, Akademię Zdrowia (Health Acad­emy). Sięga po różne metody, m.in. bioen­er­goter­apię, ziołolecznictwo, home­opatię, diete­tykę (w tym głodówki), reflek­sologię, masaże, psy­choter­apię, uruchami­anie pamięci komórkowej, a nawet ter­apię reinkar­na­cyjną. Jedną ze stosowanych przez nią tech­nik jest osteopa­tia, którą niezwykle ceni. Dlat­ego też, prag­nąć ją pop­u­lary­zować, prowadzi również w Polsce od 1999 r. warsz­taty z Ter­apii Czaszkowo-​Krzyżowej oraz rozluź­ni­a­nia powięziowo-​mięśniowego.

PRO­MOCJA: Książki Bożeny Przy­jem­skiej w nowych niższych cenach

To niezwykle istotny „układ” naszego ciała, o którym medy­cyna często zapom­ina. – pod­kreśla ter­apeutka. – Negaty­wne emocje, jak złość, gniew, nien­aw­iść, a także bezrad­ność, przygnę­bi­e­nie, brak akcep­tacji czy niska samoocena wpły­wają negaty­wnie na zdrowie i samopoczu­cie. Na podłożu emocjon­al­nym rozwija się nawet 90% prob­lemów zdrowot­nych. Powodują obniże­nie odporności, zaburzenia w układzie hor­mon­al­nym i wiele innych dys­funkcji, sta­jąc się przy­czyną chorób, przewlekłych, cywiliza­cyjnych, z nowot­worami włącznie.

Tak więc emocje stają się groźną tru­cizną. Co gorsza, zale­gają w komórkach i tkankach orga­nizmu, a my sobie tego często nawet nie uświadami­amy. Na odblokowanie tej swois­tej pamięci z mięśni i pow­ięzi (a w efek­cie także i innych par­tii ciała i organów) pozwala właśnie nowa­torski sys­tem uzdraw­ia­nia, jakim jest ter­apia czaszkowo-​krzyżowa, pobudza­jący zdol­ności samo uzdraw­ia­nia orga­nizmu. Co naj­ciekawsze na wyższym poziomie obok dzi­ałań man­u­al­nych osteopa­tia włącza również hip­nozę i regresję. To pomaga odsłonić często zadawnione traumy tkwiące w pod­więzi­ach, mięś­ni­ach i stawach oraz uwol­nić ciało od emocjon­al­nego bólu.

Efekty nierzadko bywają spek­taku­larne i wręcz zaskaku­jące. Dlat­ego tech­nice tej Bożena Przy­jem­ska poświę­ciła aż dwie swoje książki. Ostat­nia to TER­APIA CZASZKOWO-​KRZYŻOWA DLA ZAAWAN­SOWANYCH, a pier­wsza TER­APIA CZASZKOWO-​KRZYŻOWA. Skuteczne tech­niki leczenia.

Różne metody sprawdzała najpierw na sobie i blis­kich. Po lat­ach prak­tyki ma wiele przykładów tego, że poży­wie­nie może być dla nas toksy­czne albo stanowić pier­wszy, pod­sta­wowy lek (o czym mówił już Hipokrates). Pisze o tym w książkach: NIEBEZ­PIECZNE ZBOŻA. Groźny gluten, Z DALEKA OD MLEKA oraz CZEGO NIE POWIE CI LEKARZ O CHOROBACH NOWOT­WOROWYCH.

Zapraszamy!

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.