Elżbieta i Andrzej Krawczyk (VIDEO)

Spotkanie z Elż­bi­etą i Andrze­jem Kraw­czykami wyłącznymi dys­try­b­u­torami preparatu SIRIUS-​D na Pol­skę — „SIRIUS-​D: CZWARTY RODZAJ ŻYWNOŚCI(22.11.2017, Warszawa, KGNŚ)

Dbasz o zdrowie i kondy­cję fizy­czną? Pomoże Ci w tym Sirius-​D –aminok­wa­sowy preparat stwor­zony przez buł­garskiego naukowca, prof. Dim­i­tra Dimitrowa.

Aminok­wasy powin­niśmy jeść garś­ci­ami. Jesteśmy skazani na ich suple­men­tację – twierdzi Jerzy Zięba.

Zwykłe poży­wie­nie odży­wia tylko trzy rodzaje tkanek: nabłonkową, mięśniową i ner­wową. Czwarty rodzaj – tkanka łączna pozostaje cią­gle głodna, a prze­cież z niej przede wszys­tkim, składa się orga­nizm człowieka. Często nie wystar­cza zrównoważona dieta i należy sięgnąć po coś spec­jal­nego. Takim niezwykłym, preparatem jest Sirius-​D.

Ten nat­u­ralny suple­ment zaw­iera unikalny kom­pleks aż 20 aminok­wasów egzo­gen­nych i endo­gen­nych. Dzięki małej wielkości oraz masie moleku­larnej docier­ają one do wszys­t­kich komórek (również uszkod­zonych) i sprzy­jają biosyn­tezie niezbęd­nych rodza­jów białek zgod­nie z zapotrze­bowaniem konkret­nego orga­nizmu, a także przy­czy­ni­ają się do jego regeneracji.

Twórcą tego tak ważnego poży­wienia jest wybitny buł­garski naukowiec bio­chemik z Wojskowej Akademii Medy­cznej w Sofii prof. Dim­itr Dim­itrow – współtwórca m. in. roz­puszczal­nych nici chirur­gicznych, pro­tez, sztucznych zastawek i stawów. Ten rewela­cyjny wynalazek jest uwieńcze­niem 40-​letnich badań pro­fe­sora prowad­zonych właśnie w Wojskowej Akademii Medy­cznej w Sofii oraz Płowdiwie.

Pro­fe­sor D. Dim­itrow, określa Sirus-​D, jako czwarty – obok białek, tłuszczów i węglowodanów – rodzaj poży­wienia, który jest niezbędny do praw­idłowego funkcjonowa­nia tkanki łącznej. Jej odży­wie­nie, a w efek­cie regen­er­acja, spowal­nia pro­cesy starzenia, nat­u­ralne mech­a­nizmy zachodzące w naszym ciele usuwają zwyrod­nienia, a my sta­jemy się zdrowsi oraz sprawniejsi.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.