Ariana Karima

Kolory duszy — spotkanie i wernisaż (Warszawa, KGNŚ)

Ari­ana Karima opowie o swo­jej twór­c­zości, malarst­wie intu­icyjnym, które służy prze­budze­niu naszej prawdzi­wej Jaźni. Przy­bliży także fenomen Soul Body Fusion, pro­ces zjed­noczenia Duszy z Ciałem i poprowadzi sesję, pod­czas której każdy chętny doświad­czy na czym polega ta niezwykła inte­gracja. Jej celem jest urzeczy­wist­nie­nie, ucieleśnie­nie naszego nieogranic­zonego, boskiego potencjału.

Wys­tawa prezen­tuje malarstwo intu­icyjne Ari­any Karimy, które – jak sama określa – zre­al­i­zowane zostało z poziomu Duszy. Bar­wne, ener­getyzu­jące, sym­bol­iczne, innym razem przy­bier­a­jące abstrak­cyjną formę obrazy, stanowią zapis emocji i uczuć autorki. Pro­ces tworzenia pozwala jej na coraz głęb­sze i doskon­al­sze poz­nawanie oraz doświad­czanie samej siebie. Każda praca to zapis wewnętrznej przemi­any, przekuwa­nia ciem­ności w światłość, nierównowagi w równowagę, powrotu do włas­nej Pełni. Pro­ces kończy się kiedy osiąga stan radości, miłości, har­monii oraz obfi­tości. To niezwykły pro­ces samo­d­oskonale­nia. Jed­nakże prace te służą nie tylko posz­erza­niu granic jej włas­nej świado­mości – mają również za zadanie wspierać duchowo każdego, kto na nie patrzy, poma­gać w odnalezie­niu jego wewnętrznego światła.

Nie bez powodu wys­tawa zaty­tułowana została Kolory Duszy. Wibru­jące pozy­ty­wną energią barwy na płót­nach Ari­any służą jej bowiem za słowa. Malarka, która uważa, że to właśnie kolory najlepiej odd­ają świat uczuć, kon­stru­uje za ich pośred­nictwem wiz­ualny język. Nie trzeba jed­nak się go uczyć — wystar­czy czuć. A źródłem do jego poz­na­nia jest pod­danie się zupełnej wol­ności twór­czej i swo­bodzie aktu kreacji.

Ari­ana Karima z wyk­sz­tałce­nia jest mag­istrem zarządza­nia, z pasji i potrzeby ducha – malarką intu­icyjną i prze­wod­niczką duchową. Pomimo licznych sukcesów związanych z pracą w mar­ketingu, w 2008 roku postanow­iła odciąć się od kor­po­ra­cyjnego świata i założyć firmę Kolory Duszy Wydawnictwo Saras­vati. W ramach swo­jej dzi­ałal­ności Ari­ana zaj­muje się malarst­wem intu­icyjnym, prowadze­niem warsz­tatów Vedic Art, uzdraw­ian­iem rekonek­ty­wnym, Theta Heal­ing, prak­tykowaniem i nauczaniem Soul Body Fusion, a także ter­apią kolorami Aura Soma. Celem jej twór­czej pracy jest otwar­cie ludzi na ich własne potrzeby duchowe, skierowanie na drogę samopoz­na­nia i posz­erzenia samoświado­mości, pomoc w osiąg­nię­ciu równowagi na poziomie ciała, umysłu i duszy, czyli – jed­nym słowem – oświecenie.

Zapraszamy!

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.