Tomasz Kierzkowski (VIDEO)

UWOL­NIJ TWOJĄ WOL­NOŚĆ — wieczór poświę­cony Davi­d­owi Hawkin­sowi (06.12.2017, Warszawa, KGNŚ)

Przez niezwykłą his­torię życia i pracy naukowej Davida Hawkinsa poprowadzi Państwa zafas­cynowany jego naukami, dłu­go­letni współpra­cownik i przy­ja­ciel Niez­nanego Świata, Tomasz Kierzkowski.
W sposób syn­te­ty­czny przy­bliży wiedzę zaprezen­towaną w wydanych w języku pol­skim książkach tego autora (także najnowszej: Sukces jest dla Ciebie). Z pewnoś­cią poz­woli to Państwu wybrać najod­powied­niejszą pozy­cję pomocną w rozpoczę­ciu oso­bis­tej przy­gody na drodze do spotka­nia ze swoim Prawdzi­wym Ja.

W części prak­ty­cznej prowadzący zapozna Państwa z perełkami Hawkinsa, czyli testem kinezjo­log­icznym oraz tech­niką uwal­ni­a­nia. Pier­wsza z nich, przez niek­tórych nazy­wana detek­torem prawdy, to niezwykle prak­ty­czny sys­tem naw­igacji pozwala­jący iden­ty­fikować wszys­tko, co nas w życiu wzmac­nia (tem­aty, kierunki dzi­ała­nia, przed­mioty, sytu­acje, ludzi itp.). Druga ma na celu uwol­nie­nie z oków emocjon­al­nego bal­astu, który niczym mur obronny, odcina nas od naszego stanu nat­u­ral­nego – radości, miłości i szczęś­cia. Obie metody ide­al­nie nadają się do samodziel­nego stosowa­nia w codzi­en­nym życiu. Możliwe, że już w cza­sie prezen­tacji będą Państwo zaskoczeni ich uni­w­er­sal­noś­cią oraz otrzy­manymi rezultatami.

Zobacz unika­towy KALEN­DARZ NA 2018 ROK

David R. Hawkins (19272012) – dr nauk medy­cznych, znany psy­chi­a­tra, nauczy­ciel duchowy i wykład­owca – doży­wotni członek Amer­i­can Psy­chi­atric Asso­ci­a­tion (Amerykańskiego Towarzystwa Psy­chi­a­trycznego) – kari­erę zaczął w 1952 roku. Jego wybitne doko­na­nia jako ter­apeuty i nauczy­ciela zostały odno­towane w biograficznej pub­likacji Who’s who in Amer­ica. Był dyrek­torem The Insti­tute for Advanced The­o­ret­i­cal Research (Insty­tutu Zaawan­sowanych Badań Teo­re­ty­cznych). Jego prace jako badacza, który opra­cował Mapę Poziomów Świado­mości oraz lekarza okazały się pio­nier­skie, a prak­tyka klin­iczna była w lat­ach 19681979 najwięk­szą w USA. Opub­likował setki artykułów i wykładów oraz kilka­dziesiąt książek. Wykładał na najwięk­szych uni­w­er­syte­tach, m.in. Har­vard, Oxford, a także dla między­nar­o­dowej dyplo­macji. Życie poświę­cił pod­niesie­niu ludzkiej świado­mości. Prace Hawkinsa dają nam nie tylko nowe zrozu­mie­nie ludzkiej podróży we Wszechświecie, ale też pokazują miejsce, w którym my sami i nasi bliźni zna­j­du­jemy się na dra­binie duchowego oświece­nia, oraz – jak w tym kon­tekś­cie – wygląda oso­bista droga do sta­nia się tym, kim moglibyśmy się stać.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.