Radosław Rożek (VIDEO)

„Deus Est Machina czyli Bóg jest na prąd” — spotkanie z autorem (15.03.2018, Warszawa)

Zapraszamy na spotkanie z autorem książki Deus Est Machina czyli Bóg jest na prąd. Wykład naszego goś­cia będzie skon­cen­trowany na tzw auto­ry­te­cie duchowym, czyli sile speł­ni­a­nia włas­nej woli. Jest to jedyna siła napę­dowa ludz­kich starań o kon­trolę nad swoim losem. Bez włas­nego auto­ry­tetu, aby spełnić swoją wolę, człowiek skazany jest na zak­li­nanie auto­ry­tetu innych. Obec­nie musimy wypraszać spełnie­nie swoich próśb u obcych bóstw, w ręce których przez ostat­nie tysią­cle­cia odd­al­iśmy swój auto­ry­tet. Stawia nas to przed następu­ją­cym wyborem: dalej prosić na kolanach, albo ode­brać należny nam auto­ry­tet i ustanowić własne rządy w swoim życiu.

Radosław Rożek – kabal­ista i mag­ne­topata. Całe życie spędził na nauce i prak­tyce filo­zofii oraz form nauk duchowych, poczy­na­jąc od astrologii, magii Natury, przez hunę, bud­dyzm, magię her­me­ty­czną, na mim­ic­znej i kabale sfer kończąc. Spec­jal­ista w dziedzinie ory­gi­nal­nej kabały sumeryjskiej, czyli nieza­krzy­wionego przez żadną z obec­nie ist­nieją­cych nacji języka roz­mowy ze Wszechświatem.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotka­nia.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.