Ana Holub (VIDEO)

Spotkanie z autorką książki Potęga wybacza­nia (11.04.2018, KGNŚ)

ANA HOLUB jest ter­apeutą wybacza­nia, autorką książek, poetką i nauczy­cielką pokoju. Posi­ada tytuł licenc­jata w dziedzinie badań nad poko­jem i mag­is­tra w zakre­sie rozwiązy­wa­nia sporów. Jest też licencjonowanym ter­apeutą dla osób doz­na­ją­cych prze­mocy domowej i trenerem Radykalnego Wybacza­nia. Wiele inspiracji czer­pie z codzi­en­nej lek­tury Kursu cudów, prak­tykowa­nia medy­tacji i jogi. Pokon­awszy drogę od trud­nego dzieciństwa do odnoszącego sukcesy ter­apeuty, Ana doskonale zna korzyści płynące ze stosowa­nia wybaczenia jako narzędzia uzyska­nia wewnętrznego pokoju i wol­ności. Przez ostat­nie dwadzieś­cia lat pra­cow­ała z tysią­cami ludzi. Prowadzi warsz­taty: wybaczenia, usamodziel­ni­a­nia się i odzyski­wa­nia włas­nej mocy, rozwiązy­wa­nia prob­lemów typowo kobiecych, uzdrowienia emocjon­al­nego, a także umiejęt­ności komu­nikacji. Uczy swoich pac­jen­tów korzys­ta­nia z prak­ty­cznych narzędzi, by żyć odważnie, w har­monii, sile, z wewnętrzną mocą i chę­cią do działania.

O książce Any Potęga wybacza­nia sam Colin Tip­ping, autor Radykalnego Wybacza­nia, napisał: „Książka Any Holub ofer­uje ci głębokie zrozu­mie­nie oraz niezbędne narzędzia, byś stop­niowo odzyskał pełne zdrowie emocjon­al­nie, szczęś­cie, był wyrozu­mi­ały dla siebie i innych. Gorąco polecam!”.

Prze­wod­nik Any łączy w sobie najważniejsze ele­menty Radykalnego Wybacza­nia, Ho’oponopono, lekcji zawartych w Kur­sie cudów oraz nauki starożyt­nych i współczes­nym nauczy­cieli duchowych. Prezen­tuje niezbędne wskazówki, by stać się wewnętrznie sil­niejszym i bardziej współczującym.

Ana gości w Polsce dosłownie parę dni. To wyjątkowo okazja, by z nią poroz­maw­iać albo zdobyć autograf.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotka­nia.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.