Ada Edelman (VIDEO)

Spotkanie z autorką książki Opowieści z Biura Duchów, (18.04.18, KGNŚ, Warszawa)

Ada Edel­man jest pis­arką i autorką bloga Biuro Duchów (biuro​-duchow​.pl), na którym zamieszcza his­to­rie o kon­tak­tach z drugą stroną. Przekazy te pochodzą w więk­szości z listu czytel­ników, chcą­cych podzielić się swoimi przeży­ci­ami. W ten sposób Ada przy­pom­ina, że „nie tylko ciało posi­ada człowiek”. Po tym, jak w wieku lat 17 przeżyła śmierć klin­iczną, stara się przekazy­wać infor­ma­cje o drugiej stronie, pisząc bloga i biorąc udział w licznych kon­fer­enc­jach. O swoich doświad­czeni­ach opowiadała również w Pyta­niu na śni­adanie. Jej pier­wsza książka Tarot Bułhakowa została bardzo dobrze przyjęta w medi­ach ezoterycznych.

Opowieści z Biura Duchów - najnowsza książka Ady Edel­man — udawad­nia, że świat po drugiej stronie ist­nieje, a życie nie kończy się ze śmier­cią. Autorka przed­stawia prawdziwe his­to­rie osób, które doświad­czyły kon­taktu z duchami. Te inspiru­jące opowieści doty­czą między innymi blis­kich, którzy odes­zli, i kon­tak­tują się z nami, ludzi, doz­na­ją­cych przeżyć z pogranicza śmierci oraz wizji sen­nych czy psy­choter­apeu­ty­cznej mocy reinkarnacji.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotka­nia.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.