dr Danuta Adamska-Rutkowska (VIDEO)

Spotkanie z autorką książki: Kwan­towa świado­mość w kon­wencjon­al­nej nauce...
(25.04.2018, KGNŚ, Warszawa)

Człowiek współczesny żyje w otocze­niu mate­ri­al­nym, a infor­ma­cje opiera głównie na jed­nym ze zmysłów, czyli wzroku. Zapro­gramowal­iśmy się tak i przestal­iśmy reagować na bodźce funkcjonu­jące na innej zasadzie. Cały zespół naszych zmysłów został pod­porząd­kowany wzrokowi i przede wszys­tkim jemu wierzymy. Przyj­mu­jemy, że to, czego nie da się zobaczyć nie ist­nieje. Niestety tylko wydaje się nam, że widz­imy świat takim, jaki jest.

Fizyka kwan­towa udowad­nia, że poza obser­wowanym przez nas otocze­niem ist­nieje też taka jego część, której nie odbier­amy zmysłami. Jeśli tego nie uwzględ­nimy, będzie oznaczało, że sami świadomie ograniczamy postrze­ganie rzeczywistości.

W najnowszej książce zna­jdziemy infor­ma­cje m.in. o:

  • najnowszych bada­ni­ach nad świado­moś­cią kon­wencjon­al­nej nauki, czyli biologii, medy­cyny i fizyki,
  • naukowych wyjaśnieni­ach zjawisk, które wcześniej były kojar­zone jedynie z nauką niekon­wencjon­alną, jak ezoteryka, mistyka czy spirytyzm,
  • polu energetyczno-​informacyjnym,
  • świado­mości i jej roli w fizy­cznej rzeczywistości,
  • nowym spo­jrze­niu na eutanazję, karę śmierci, abor­cję, antykon­cepcję czy homosek­su­al­izm,
  • wielowymi­arowości wszechświata, w którym możliwe są podróże w cza­sie i do wirtu­al­nych światów alternatywnych.

Należąca do grona najwybit­niejszych w Polsce badaczy zjawisk para­psy­chicznych, zal­iczanych do tzw. pogranicza dr Danuta Adamska-​Rutkowska jest spec­jal­istką w dziedzinie inżynierii chemicznej i pro­ce­sowej. Wiele lat kierowała zespołem naukowo-​badawczym, prowadzą­cym prace ekspery­men­talne dla celów matem­aty­cznego mod­e­lowa­nia pro­cesów. Posi­ada sze­roką wiedzę w zakre­sie chemii, fizyki, biologii i cyber­ne­tyki. Jest autorką książek: Kwan­towa rzeczy­wis­tość, Związek ducha i materii, Świado­mości wielowymi­arowa w świ­etle badań naukowych, Psy­chotron­ika współczesna nauka o świado­mości. Od wielu lat jest stałym współpra­cown­ikiem Niez­nanego Świata. Nasi Czytel­nicy znają jej liczne artykuły poświę­cone naukowej anal­izie takich zjawisk, jak jas­nowidze­nie, telepa­tia, radi­estezja czy kon­takty z pozafizy­czną rzeczy­wis­toś­cią, w tym także ze zmarłymi.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotka­nia.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.