Barbara Ravensdale (VIDEO)

Spotkanie z autorką książki: Szkoła Obfi­tości, czyli jak dzięki wewnętrznym blokadom otworzyć się na dostatek i radość życia (20.06.2018, KGNŚ, Warszawa)

Speł­niaj swoje marzenia! Real­izuj cele! Przes­tań być ofi­arą i zacznij tworzyć spełnione życie! Ile takich stwierdzeń dociera do nas każdego dnia? Widz­imy je w social medi­ach, na baner­ach, grafikach, na wiz­ytówkach prz­eróżnych coachów czy tren­erów, ulotkach orga­ni­zowanych kursów i warsztatów.

Otaczają nas ludzie, którzy prezen­tują dochodowe biz­nesy, pokazują kreaty­wne pomysły, mają udane relacje, jeżdżą po świecie, tryskają zdrowiem. Są uśmiech­nięci i zad­owoleni — a przy­na­jm­niej takie spraw­iają wraże­nie lub tak nam się wydaje. Często po cichu im zaz­drościmy, choć nie wiemy jak naprawdę wygląda ich życie.

Tak czy owak gdzieś w środku pali nas tęs­knota za szczęśli­wym życiem. Tak wiele zro­bil­iśmy, żeby je osiągnąć. A jed­nak mamy wraże­nie, że trochę odbi­jamy się od ściany. Czu­jemy, jakby coś cią­gle sabotowało nasze wysiłki. Jakby jakaś niewidoczna szyba pow­strzymy­wała nasze kroki.

Być może braku­ją­cym ele­mentem tej układanki jest to, że tak naprawdę nigdy nie dotknęliśmy najbardziej zran­ionych części nas samych. Robil­iśmy tysiące rzeczy, rytu­ałów, ćwiczeń czy zabiegów, ale nie potrafil­iśmy stanąć w prawdzie wobec tego, co najbardziej potrze­buje naszej życ­zli­wości, obec­ności oraz czułej uwagi. Być może nie byliśmy gotowi na taką odwagę. Być może teraz jesteśmy…

Właśnie o tym jest ta książka. Razem z Autorką wybierzmy się więc na ekscy­tu­jącą randkę z własną duszą. Zna­jdźmy to, co nas blokuje i bez względu na to, co zobaczymy lub poczu­jemy, nie odwraca­jmy wzroku. Dotkni­jmy tego czule. Obe­jmi­jmy. Pogłaskajmy.

Bar­bara Ravens­dale — absol­wen­tka seman­tyki KUL, posi­ada dyplom gem­mologii Guild­hall Uni­ver­sity of Lon­don oraz Cer­ty­fikat Między­nar­o­dowego Towarzystwa św. Hilde­gardy w Bingen/​Niemcy. Mama dwójki nas­to­latków. Twórca ośrodka warsz­ta­towego Siódmy Las. Pasjonatka holizmu i roz­woju świado­mości. Ascenda­torka – prze­wod­nik do wyższych wymi­arów, autorka włas­nej metody uzdraw­ia­nia – Ter­apii Wielowymi­arowej. Syl­wetkę naszego goś­cia przed­staw­iliśmy w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich w 11/​2016.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotka­nia.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.