Marek Kaszuba (VIDEO)

Moja droga z Mis­trzem Morya” (19.09.2018, KGNŚ, Warszawa)

Nasz gość — Marek Kaszuba — opowie o swoich doświad­czeni­ach z Mis­trzem i ich wpły­wie na jego życie

Mistrz MoryaMis­trz Morya to postać, która kieruje roz­wo­jem ludzkości od wielu wieków i wcieleń. Obec­nie Jego uwaga sku­pia się przede wszys­tkim na oso­bistym roz­woju poszuku­ją­cych, takich jak ja i Ty.

W swoich książkach wyjaś­nia, iż najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed każdym człowiekiem jest odkrycie samego siebie i odważe­nie się bycia sobą. Pon­adto szczegółowo omawia wszelkie tem­aty doty­czące codzi­en­nego życia, a także wewnętrznych doświad­czeń i kon­taktu z Bogiem, jaki może naw­iązać każdy z nas.

Przesłanie Mis­trza Morya jest uni­w­er­salne, Jego słowa proste i szczere, a mimo to tak pełne niuan­sów, warstw i głębi, że za każdym razem, kiedy je czy­tasz, możesz odkryć coś nowego.

Gdy popro­sisz Mis­trza, aby stał się częś­cią Two­jego życia, zapro­sisz Go do swo­jego serca — przyjdzie i zaopiekuje się Tobą. Nawet gdy­byś o Nim zapom­niał, wciąż będzie się o Ciebie troszczył. Pokaże jak odnaleźć siłę w sobie i drogę do Boga.

Bardzo wiele osób doświad­czyło w swoim życiu Jego życ­zli­wej obec­ności i wspar­cia. Wystar­czy tylko, że tego zaprag­niesz, a On zna­jdzie się w Twoim sercu!

Marek Kaszuba — absol­went Insty­tutu His­torii UW, wielo­letni pra­cownik Biura Podróży Happy Hol­i­day Travel Duo, admin­is­tra­tor grupy: SŁOWA MIS­TRZA MORYA na face­booku.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotka­nia.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.