Igor Witkowski (VIDEO)

Mech­a­nizm szoku religi­jnego, Kul­tur­owe źródła upadku imper­iów, Nazis­towskie poszuki­wa­nia wiedzy tajem­nej (12.09.2018, KGNŚ, Warszawa)

Nasz Gość przy­bliżył swoje trzy najnowsze książki. Pier­wsza z nich Mech­a­nizmy szoku religi­jnego zaw­iera najważniejszą część książki Chrys­tus i UFO, która ukazała się prawie 10 lat temu, ale wciąż jest poszuki­wana (to głównie infor­ma­cje o związku UFO z pow­staniem chrześ­ci­jaństwa, uzu­pełnione o opisy zdarzeń z jego udzi­ałem od VI do XVII wieku, które inter­pre­towano religi­jnie). Jed­nak najwięcej miejsca poświę­cono kwes­t­iom najnowszym… To przede wszys­tkim doko­nana w nowy sposób anal­iza objaw­ień maryjnych doty­czą­cych przyszłości Koś­cioła, skon­fron­towanych z tym, co rzeczy­wiś­cie zaczyna się dziać za kulisami Watykanu — a mowa tu o sprawach ludziom jeszcze NIEZ­NANYCH, wstrząsają­cych! Wnioski wyciąg­nięte na pod­stawie tego porów­na­nia okazują się szoku­jące. Przede wszys­tkim są to dowody, że najważniejszych przesłań Koś­ciół nie chciał przyjąć do wiado­mości i wyparł je ze świado­mości zbiorowej lub po prostu uta­jnił. Mówią one bowiem o jego końcu.

W tomie Kul­tur­owe źródła upadku imper­iów autor przed­stawia niez­naną wer­sję his­torii ludzkości, częś­ciowo uzu­peł­ni­a­jąca tom 12. Pokazuje ona, że to nie byt ksz­tał­tuje świado­mość, ale cała ewolucja ludzkości wynikała z czegoś dokład­nie odwrot­nego: rozwój mate­ri­alny (his­to­ria podręcznikowa) był zaled­wie następst­wem złożonej i trud­nej ewolucji men­tal­nej i duchowej, o której nie zna­jdziemy w podręcznikach ani słowa i której ludzie nie rozumieją.

Nazis­towskie poszuki­wa­nia wiedzy tajem­nej to kole­jna (po książce WEWELS­BURG – nazis­towski okul­tyzm i nowa reli­gia) odsłona ezoterycznej his­torii Trze­ciej Rzeszy. Autor opisał poszuki­wa­nia tybe­tańs­kich manuskryp­tów, Graala, Arki Przymierza, Włóczni Przez­naczenia, Szam­bali, ale również niekon­wencjon­al­nych tech­nologii czy prze­jść do leg­en­darnego świata podziem­nego. Wszys­tko to było przez nazistów trak­towane jako ezoteryczne klucze do władzy nad światem!

Zapraszamy do obe­jrzenia VIDEO (2X) — Instrukcje Prze­budzenia (13, 14).

VIDEONazis­towskie poszuki­wa­nia wiedzy tajem­nej.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.