Spotkanie z Maciejem Kuczyńskim

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” oraz Księ­gar­nia Gale­ria „” zapraszają

w środę 2 grud­nia 2015 r., godz. 18.00 (ul. Kredy­towa 2, Warszawa — wstęp wolny)

na spotkanie z Maciejem Kuczyńskim — podróżnikiem, odkry­wcą, pis­arzem i pub­l­i­cystą, autorem ponad trzy­dzi­estu książek, wytr­wałym badaczem zjawiska sza­man­izmu, anal­i­zowanego w wielu aspek­tach, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem tran­scen­den­tal­nych doświad­czeń prowadzą­cych do poz­na­nia przeszłości naszej cywiliza­cji i bio­log­icznych pod­staw życia na Ziemi.

Ponieważ Maciej Kuczyński jest lau­re­atem tegorocznej Nagrody Hon­orowej Niez­nanego Świata, impreza zostanie połąc­zona z wręcze­niem mu dyplomu przez przed­staw­icieli redakcji i Wydawnictwa w obec­ności Czytel­ników pisma.

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Januszem Materne

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” oraz Księ­gar­nia Gale­ria „” zapraszają:

czwartek i piątek 2627 listopada 2015 r. Choinkowe cud­eńka (kier­masz artysty­cznych choinek Janusza Materne z udzi­ałem ich twórcy, pis­arza i współpra­cown­ika )

Czwartek 26 listopada 2015 r., godz. 17.0019.00

Janusz Materne opowie o swoich– pas­jach, książkach oraz Rap­tu­larzu byłego dzieci­aka Gdyni

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Izabelą Kaczorowską i Mariuszem Grzendą

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” oraz Księ­gar­nia Gale­ria „” zapraszają na spotkanie z natur­opatami Izabelą Kac­zorowską i Mar­iuszem Grzendą

Jak w zgodzie z naturą oczyś­cić orga­nizm i wzmoc­nić odporność.

Środa 18 listopada 2015 r., godz. 18.00wstęp wolny

Izabela Kac­zorowska i Mar­iusz Grzenda to zawodowi natur­opaci oraz wydawcy, których łączy pasja poszuki­wa­nia sposobów na zdrowe życie w dzisiejszym niezdrowym świecie. Po poważnych prob­lemach medy­cznych, w których nie mogli uzyskać pomocy od powszech­nej służby zdrowia, zwró­cili się ku metodom nat­u­ral­nym, właśnie w nich upa­tru­jąc ratunku dla siebie i swoich blis­kich. Krok po kroku otwier­ali umysły na nową rzeczy­wis­tość, szczegól­nie zaś zach­wycili się wiedzą naukow­ców i lekarzy Wschodu, odkry­wa­jąc w niej nieby­wałe pokłady mądrości. To, co u nas potrafi być uważane za szarla­tanerię i nie zawsze jest legalne, tam stanowi nat­u­ralne wspar­cie dla medyków.

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Piotrem Pytlowanym - twórcą orgonitów (VIDEO)

W środę 28 października o godz. 18:00 (Warszawa, ul. Kredy­towa 2) miało miejsce spotkanie:

Piotr Pyt­lowany i jego orgonity

Od urodzenia (1979 r.) mieszka w Leg­nicy. W życiu towarzyszy mu żona Ola oraz córki Gabrysia i Ania. Tem­atyką związaną ze sferą nie­ma­te­ri­alną intere­suje się prak­ty­cznie od najmłod­szych lat. Zawsze czuł wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy innym ludziom. – Rozwój duchowy jest całym moim światem, pasją, sensem życia – mówi. – W młodości stu­diowałem para­psy­chologię i ogól­nie wiedzę ezoteryczną oraz medy­cynę nat­u­ralną.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.