Spotkanie z Piotrem Pytlowanym - twórcą orgonitów (VIDEO)

W środę 28 października o godz. 18:00 (Warszawa, ul. Kredy­towa 2) miało miejsce spotkanie:

Piotr Pyt­lowany i jego orgonity

Od urodzenia (1979 r.) mieszka w Leg­nicy. W życiu towarzyszy mu żona Ola oraz córki Gabrysia i Ania. Tem­atyką związaną ze sferą nie­ma­te­ri­alną intere­suje się prak­ty­cznie od najmłod­szych lat. Zawsze czuł wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy innym ludziom. – Rozwój duchowy jest całym moim światem, pasją, sensem życia – mówi. – W młodości stu­diowałem para­psy­chologię i ogól­nie wiedzę ezoteryczną oraz medy­cynę nat­u­ralną.

Czy­taj więcej…

Spotkanie z dr Danutą Adamską-Rutkowską (VIDEO)

W środę 16 wrześ­nia o godz. 18:00 (Warszawa, ul. Kredy­towa 2) miało miejsce spotkanie z:

dr Danutą Adamską-​Rutkowską najwybit­niejszą współcześnie, w Polsce, w naszej oce­nie badaczką zjawisk para­psy­chicznych oraz innych zal­iczanych do obszaru z tzw. pogranicza, autorką wydanej niedawno wspól­nie z Danutą Dudzik książki KWAN­TOWA RZECZY­WIS­TOŚĆ. Naukowe wyjaśnie­nie zjawisk nadprzyrodzonych.

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Ireną Polkowską Rutenberg (VIDEO)

Irena Polkowska Rutenberg21 lipca 2015 r. (Warszawa, ul. Kredy­towa 2) Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” oraz Księ­gar­nia Gale­ria „” zor­ga­ni­zowały spotkanie z:

Ireną Polkowską Ruten­berg pop­u­laryza­torką Radykalnego Wybacza­nia Plus, tren­erką roz­woju oso­bis­tego, malarką i rzeźbiarką, której misją stało się niesie­nie pomocy innym. Na autors­kich warsz­tat­ach dzieli się z uczest­nikami wszys­tkim, co w jej poję­ciu oso­bie w każdym wieku może dopomóc zakochać się w życiu.

Czy­taj więcej…

Probiotechnologia zdrowy styl życia w domu i ogrodzie (VIDEO)

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” oraz Księ­gar­nia Gale­ria „” zapraszają na spotkanie z

PRO­BIOTECH­NOLO­GIA zdrowy styl życia w domu i ogrodzie

Goś­ciem wtorkowego wiec­zoru będzie mgr Wio­letta Mysiei­wcz — Licencjonowany Doradca ProBiotechnologii

30 czer­wca (wtorek) 2015 r. o godz. 18.00 (Warszawa, ul. Kredy­towa 2wstęp wolny)

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.