Spotkanie z Igorem Witkowskim (VIDEO)

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” oraz Księ­gar­nia Gale­ria „” zapraszają

w środę 16 marca 2016 r., godz. 17.30 (ul. Kredy­towa 2, Warszawa — wstęp wolny)

na spotkanie z Igorem Witkowskim - Instrukcje prze­budzenia: Droga ku gwiaz­dom (t. 4), Dowody ingerencji w rozwój ludzkości (t. 5)

Igor Witkowski – znany już dobrze naszym sym­pa­tykom były dzi­en­nikarz wojskowy i autor ponad 50 książek potrafi dotrzeć do ukry­tych infor­ma­cji oraz unikalnych mate­ri­ałów archi­wal­nych na całym świecie. Czytel­nicy Niez­nanego Świata pamię­tają zapewne jego Początek nowej ery, Chrys­tusa i UFO, Oś świata, Księgę dowodów czy Instrukcje prze­budzenia.

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Barbarą Leśniewską i Aleksandrą Gondek

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” oraz Księ­gar­nia Gale­ria „” zapraszają

w środę 9 marca 2016 r., godz. 17.30 (ul. Kredy­towa 2, Warszawa — wstęp wolny)

naszymi gośćmi będą Bar­bara Leśniewska i Alek­san­dra Gondek które zaprezen­tują wahadła radi­estezyjne Józefa Baja.

Pra­cownię BAJ założył w 1975 roku kon­struk­tor wszys­t­kich wyt­warzanych tam wahadeł Józef Baj – nestor pol­skiej radi­estezji i lau­reat Nagrody Hon­orowej za rok 2006, który w swoich instru­men­tach kodował Dobro i Miłość. W lat­ach osiemdziesią­tych do zespołu dołączyły Bar­bara Leśniewska oraz Alek­san­dra Gondek, które przy­bliżą Państwu dzi­ałanie, zas­tosowanie wahadeł i zapoz­nają z całą ofertą firmy.

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Markiem Kalwodą

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” oraz Księ­gar­nia Gale­ria „” zapraszają

w środę 17 lutego 2016 r., godz. 17.30 (ul. Kredy­towa 2, Warszawa — wstęp wolny)

na spotkanie z Markiem Kalwodą — Uzdraw­ia­jące układy rąk (bioen­er­goter­apia radi­estezyjna).

Bioen­er­goter­apia radi­estezyjna to autorska metoda Zbig­niewa Ożarskiego współt­wor­zona z Markiem Kalwodą. Ci znakomici radi­esteci i bioen­er­goter­apeuci poz­nali się w 1983 r. pod­czas dyżurów w Przy­chodni Medy­cyny Nat­u­ral­nej NATURA VERA (jej nar­o­dzi­nom patronował Niez­nany Świat). Od tego momentu, współpracu­jąc ze sobą, rozwi­jali, wery­fikowali metodę, stosowali w prak­tyce oraz propagowali na kur­sach i warsztatach.

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Przemysławem Nowakowskim (VIDEO)

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” oraz Księ­gar­nia Gale­ria „” zapraszają

w czwartek 28 sty­cz­nia 2016 r., godz. 17.30 (ul. Kredy­towa 2, Warszawa — wstęp wolny)

na spotkanie z Prze­mysławem Nowakowskim połąc­zone z pro­mocją jego najnowszej książki Pon­ad­wymi­arowi. 33 najbardziej tajem­nicze postaci w dzie­jach, która ukazała się w ramach serii Niez­nany Świat poleca.

Co łączy wiel­kich mis­trzów starożyt­ności: Imhotepa, Pitago­rasa, Her­mesa Tris­megis­tosa z Gur­dżi­jewem, Bławatską czy Teslą? Dlaczego raz na kilka pokoleń przy­chodzą na świat ludzie pon­ad­wymi­arowi nie tylko umysłem, ale i duchem? Czy niosą oni przesłanie z tajem­niczych innych przestrzeni bytu?

Czy­taj więcej…

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.