Spotkanie z Aleksandrem Ożarowskim

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” zaprasza na spotkanie z docen­tem dr. habil­i­towanym Alek­san­drem Ożarowskim we wtorek, 1 grud­nia 2009 r., o godz. 18, w sali wid­owiskowej Muzeum Etno­graficznego przy ul. Kredy­towej 1 w Warsza­wie.

Alek­sander Ożarowski to wybitny pol­ski uczony, znawca fitoter­apii i dłu­go­letni badacz wpływu roślin leczniczych, w tym zwłaszcza ziół, na zdrowie człowieka. Spotkanie zostanie połąc­zone z wręcze­niem docen­towi Ożarowskiemu dyplomu Nagrody Hon­orowej „Niez­nanego Świata” za 2009 rok, jako że to właśnie on został jej laureatem.

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Księdzem Francois Brune

Na zaprosze­nie Wydawnictwa Niez­nany Świat i Wydawnictwa MEDIUM w początkach grud­nia przy­będzie do Pol­ski Ksiądz Fran­cois Brune.

Główne spotkanie Ojca Brune z naszymi Czytel­nikami, połąc­zone z wykła­dem oraz wręcze­niem Naszemu Goś­ciowi Nagrody Hon­orowej Niez­nanego Świata za 2008 r., odbędzie się w środę 3 grud­nia o godzinie 18 w sali wid­owiskowej Warsza­wskiego Domu Tech­niki NOT przy ul. Cza­ck­iego 3/​5. Karty wstępu w cenie 15 zł rozprowadza Księgarnia-​Galeria NIEZ­NANY ŚWIAT w Warsza­wie przy ul. Kredy­towej 2. Została już ich bardzo niewielka ilość.

Nato­mi­ast następ­nego dnia, tj. w czwartek 4 grud­nia, również o godzinie 18 nasz gość wygłosi wykład i odbędzie spotkanie z Czytel­nikami Niez­nanego Świata w sali amfiteatral­nej (nr 9) Paw­ilonu Sportowo-​Dydaktycznego Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Krakowie przy ul. Rakow­ick­iej 27. Wstęp na tę imprezę jest wolny.
Oba spotka­nia będą połąc­zone z pro­mocją oraz sprzedażą książek O. Fran­cois Brune Umarli mówią do nas oraz Powiedz­cie im, że śmierć nie ist­nieje, przy czym drugi z tomów, który aktu­al­nie się drukuje, trafi do rąk Czytel­ników przy­puszczal­nie w trze­ciej dekadzie listopada. Prosimy pytać o niego w warsza­wskiej i inter­ne­towej Księ­garni Niez­nanego Świata.


Serdecznie zapraszamy!

Intensywny Trening Oświecenia!

Image1 lutego 2011 roku odbyło się spotkanie z z Shiv­amem O»Brienem – ter­apeutą, mis­trzem, nauczy­cielem duchowym, człowiekiem cer­e­mo­ni­ału, doskon­ałym poetą, gawędziarzem i mówcą, który w poszuki­wa­niu prawdy w wieku 18 lat odbył pier­wszą podróż do Indii, dokąd później wielokrot­nie powracał.

Czy­taj więcej…

Spotkanie z dr. Gilbertem Renaud

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” zaprasza na ostat­nie spotkanie przed wakac­jami. Odbędzie się ono 4 czer­wca 2008 r. o godzinie 17.30 w Warsza­wie, pl. Bankowy 1, Gale­ria Por­czyńs­kich ● Uwaga – miejsce inne niż zazwyczaj! ● Naszym goś­ciem będzie tym razem dr Gilbert Renaud z Kanady, kon­sul­tant Total­nej Biologii i Bio­log­icznego Depro­gramowa­nia w Van­cou­ver, mający ponad 20-​letnie doświad­cze­nie na polu medy­cyny nat­u­ral­nej. Hasło jego wykładu brzmi: Biolo­gia totalna. Uzdraw­ianie poprzez świado­mość.

Czy­taj więcej…

Spotkanie z dr Zofią Weaver

Klub Przy­jaciół zaprasza na spotkanie z dr Zofią Weaver z Lon­dynu — członkiem zarządu bry­tyjskiego Soci­ety for Psy­chi­cal Research (Towarzystwa Badań Para­psy­chicznych) oraz współau­torką wydanej w USA książki o słyn­nym pol­skim jas­nowidzu Ste­fanie Ossowieckim.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.