Spotkanie z Piotrem Piotrowskim

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” zaprasza na spotkanie z Piotrem Piotrowskim, które odbędzie się w środę, 9 kwiet­nia 2008 r. o godz. 17.30 w Muzeum Etno­graficznym w Warsza­wie, ul. Kredy­towa 1.

PIOTR PIOTROWSKI jest jed­nym z naj­ciekawszych pol­s­kich astrologów, autorem zdu­miewa­jąco trafnej prog­nozy roz­woju sytu­acji społeczno-​politycznej w Polsce, sfor­mułowanej w początkach 2007 r., a wydrukowanej w jubileuszowym 200 numerze Niez­nanego Świata z sierp­nia 2007 r.
Impreza zostanie połąc­zona z pro­mocja dwóch książek Pio­tra Piotrowskiego: Lilith — czarny księżyc oraz Przesłanie Chi­rona.
Czy­taj więcej…

Spotkanie z Andrzejem Szmilichowskim

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” zaprasza na spotkanie z Andrze­jem Szmili­chowskim — mieszka­ją­cym od ponad 30 lat w Szwecji pol­skim pis­arzem, dzi­en­nikarzem, extrasensem, stałym współpra­cown­ikiem Niez­nanego Świata i kore­spon­den­tem naszego pisma w tym kraju, autorem kilku­nastu książek, z których więk­szość, podob­nie jak comiesięczny feli­eton Andrzeja Szmili­chowskiego w , odnosi się do prob­lemów ezoteryki i sze­roko pojętej duchowości. Spotkanie odbędzie się w środę, 5 marca 2008 r., w Muzeum Etno­graficznym w Warsza­wie przy ul Kredy­towej 1.
Czy­taj więcej…

Spotkanie z Jarosławem Gronertem

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” zaprasza na spotkanie z jed­nym z najwybit­niejszych i naj­ciekawszych pol­s­kich astrologów Jarosławem Gronertem, które zostanie połąc­zone z pro­mocją jego najnowszej książki „Strate­gia Kos­mosu”. Spotkanie odbędzie się w środę, 6 lutego 2008 r., o godz. 17.30 w Muzeum Etno­graficznym w Warsza­wie przy ul. Kredy­towej 1.

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Debrą Lynne Katz

16 sty­cz­nia 2008 roku w Muzeum Etno­graficznym przy ul. Kredy­towej 1 w Warsza­wie odbyło się spotkanie z DEBRĄ LYNNE KATZ, medium z Kali­fornii, znaną na całym świecie jas­nowidzącą, uzdrowicielką, nauczy­cielem duchowym i doradcą, której towarzyszyła Francine Marie – zawodowy jas­nowidz, nauczy­ciel roz­woju psy­chicznego, artys­tka i pisarka.
Czy­taj więcej…

Spotkanie z Reginą Sidorkiewicz

W piątek 7 grud­nia (Muzeum Etno­graficzne, ul. Kredy­towa 1) w warsza­wskim Klu­bie Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” odbyło się spotkanie z Reginą Sidorkiewicz, uważaną za spec­jal­istkę nr 1 w Polsce w sferze widzenia i inter­pre­tacji aury ludzkiej. Imprezę połąc­zono z pro­mocją najnowszej książki Reginy Sidorkiewicz Tajem­nice aury ludzkiej, którą wydało Wydawnictwo Medium i która ma wszelkie dane ku temu, by stać się czytel­niczym bestsellerem.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.