Spotkanie z Brucem Moenem

We wtorek 6 listopada w Muzeum Etno­graficznym przy ul. Kredy­towej 1odbyło się spotkanie z BRUCEM MOENEM, amerykańskim badaczem i prak­tykiem wędrówek w innych rzeczy­wis­toś­ci­ach, uczniem i współpra­cown­ikiem Roberta Mon­roe, autorem wydanych również w Polsce, cieszą­cych się ogromną poczyt­noś­cią książek Podróże w niez­nane, Podróż poza wszelkie wąt­pli­wości, Podróże do życia po śmierci, Świadome podróże w niefizy­czne światy (podręcznik wiedzy o obszarach niefizy­cznych i sztuce odzyski­wa­nia).
Spotkanie z Brucem, który po raz pier­wszy goś­cił w naszym klu­bie wiosną 2005 r., było połąc­zone z pro­mocją jego najnowszej książki Podróż do ojca cieka­wości.
Czy­taj więcej…

Spotkanie z Darkiem Sugierem

2 października w Muzeum Etno­graficznym przy ulicy Kredy­towej 1 w warsza­wskim Klu­bie Przy­jaciół Niez­nanego Świata odbyło się spotkanie z Dark­iem Sug­ierem, autorem książki Miłość i wol­ność. Poza ciałem.
Czy­taj więcej…

Spotkanie z Leonem Zawadzkim

W piątek 7 wrześ­nia w Muzeum Etno­graficznym ( Warszawa, ul. Kredy­towa 1) odbyło się spotkanie z Leonem Zawadzkim, pol­skim astrolo­giem, autorem znanych Czytel­nikom książek, w tym Końca świata nie będzie, Astrolog, oraz tri­ady cyklu ARI­ADNA: — Labirynt, Wyrocz­nia, Mis­terium.
Hasłem prze­wod­nim spotka­nia z naszym Goś­ciem, który wys­tąpił już w Klu­bie Przy­jaciół Niez­nanego Świata w 2004 r., było pytanie: CO SIĘ DZIEJE?Czy­taj więcej…

Spotkanie z prof. Jamie T. Licauco

6 czer­wca 2007 roku w Warsza­wie przy ul. Kredy­towej 1odbyło się spotkanie z pro­fe­sorem Jamie T. Licauco z Fil­ipin, wybit­nym naukow­cem bada­ją­cym fenomen fil­ip­ińs­kich uzdrowicieli, autorem kilku­nastu książek, w tym best­sellera Rozu­mie­nie metapsy­chicznych zdol­ności człowieka. Hasło spotka­nia brzmi­ało: Rozwój zdol­ności metapsy­chicznych dla zdrowia i dobrobytu a misty­cyzm z Fil­ipin; poza tym mówiono o — wyjaśnie­niu fenomenu fil­ip­ińs­kich uzdrowicieli — wynikach badań metapsy­chicznych zdol­ności człowieka — kon­cepcji karmy i reinkarancji oraz brat­nich dusz — postrze­ga­niu poza­sen­so­rycznym (wiążą­cym się ze świado­moś­cią infor­ma­cji o zewnętrznych wydarzeni­ach nie poprzez zmysły i niede­dukowanych z wcześniejszych przeżyć).
Czy­taj więcej…

Czytanie aury jako dynamiczny proces grupowy

25 maja 2007 roku w Warsza­wie przy ul. Kredy­towej 1 odbyło się spotkanie z Manuelem Schochem ze Szwa­j­carii. Mistykiem, wykład­owcą wyższych uczelni, ter­apeutą, autorem kilku książek poświę­conych budowa­niu pomostów pomiędzy duchowoś­cią a psy­chologią, w tym dwóch wydanych w języku pol­skim: Mądrość Ter­apii Czasu oraz Uzdraw­ia­jące włas­ności. Esencja Ter­apii Czasu.
Majowe spotkanie zostało połąc­zone z pro­mocją tej ostat­niej edy­cji, która jest już do naby­cia w Księgarni-​Galerii .

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.