Nieznany Świat 5/2016 (305)

W NUMERZE:

 • Godze­nie fizyki z Bogiem
  Pojaw­iają się coraz to nowe kon­cepcje łączące odkrycia naukowe z pier­wiastkami duchowymi. Prof.
  Ulf Daniels­son ze Szwecji jedną z nich prezen­tuje w swo­jej książce Mrok końca czasu. Rzecz o tyle ciekawa, że skan­dy­nawski fizyk uważa, iż czyn­nikiem decy­du­ją­cym o pojaw­ie­niu się okoliczności niezbęd­nych do pow­sta­nia życia jest wielkość Uni­w­er­sum, a na tzw. pią­tym poziomie zna­j­dują się światy pozbaw­ione struk­tur i dlat­ego dla ludzkiej umysłowości niepo­jęte. I pomyśleć, że w nie tak znowu odległej przeszłości genialny matem­atyk, fizyk i filo­zof Blaise Pas­cal, próbu­jąc upo­rać ze sprzecznoś­ci­ami między wiarą i nauką, wymyślił chytrą teorię, w myśl której poprzez przyję­cie ist­nienia Boga w sumie niewiele się traci, ergo można go akcep­tować (by nie rzec: tolerować). Było to niezwykle uprze­jme J założe­nie, które dziś, w świ­etle najnowszych ustaleń cho­ci­ażby fizyki kwan­towej, okazuje się już wyraz­iś­cie anachron­iczne. Inna rzecz, że o sen­sie Wszechświata nadal wiemy tylko tyle, na ile — trudno oprzeć się takiemu wraże­niu — nam się pozwala
 • Oczami medium: niewiary­godne odkrycia
  Prezen­tu­jemy kulisy pow­sta­nia bezprece­den­sowej książki SKAZANI NA ŚMIERĆ. Inkaski ślad niedz­ick­iej leg­endy stanow­iącej zapis niezwykłego śledztwa prowad­zonego przez dzi­en­nikarza Grze­gorza Szy­mańskiego i jego part­nerkę, jas­nowidzącą Tamarę Jer­makową pełniącą w tym przy­padku rolę medium. Dzięki jej wiz­jom wery­fikowanym później przez reportera w archi­wach oraz innych źródłach his­to­rycznych odby­wamy fra­pu­jącą wędrówkę przez czas i przestrzeń, która prowadzi do zaskaku­ją­cych i głęboko trau­maty­cznych odkryć
 • Niebieska społeczność: ustrój sfer duchowych
  Czy to, co relacjonują ludzie w stanie hip­nozy opisu­jący swoje zaświa­towe pen­e­tracje, stanowi refleks real­nie ist­niejącej rzeczy­wis­tości, czy jedynie pro­jekcję ich wyobrażeń? I — rzecz jeszcze ważniejsza: czy w syg­nal­i­zowanym przy­padku mamy do czynienia z ele­mentem
  boskiego planu, czy matrixu, w którym wszyscy żyjemy — nie tylko tu, lecz także na innych plan­e­tach? Istotne, by nie rzec: kluc­zowe, z punktu widzenia ontologii pyta­nia. Powoli zbliżamy się do końca cyklu W kręgu reinkar­nacji, dzięki któremu nasza wiedza na temat życia po porzuce­niu fizy­cznej powłoki wydaje się pełniejsza, choć nadal może ona okazać się daleka od fak­ty­cznego obrazu poza­ma­te­ri­al­nych pro­cesów i zjawisk
 • Piłki bogów
  Słynne kami­enne kule z Kostaryki, ale nie tylko, gdyż można je znaleźć w wielu innych miejs­cach na świecie — od Rosji po Nową Zelandię, od Wyspy Wielka­noc­nej po Brazylię. Czy na pewno, przy czym upiera się ortodoksyjna nauka, są tworami nat­u­ral­nymi? Czy Przy­roda byłaby w stanie te, często kilku­nas­totonowe, sfer­oidy tak ide­al­nie obro­bić? A jeśli uczyniła to nie ona, to
  kto i w jakim celu? Ciekawy przegląd hipotez i kap­i­talne, pobudza­jące wyobraźnię zdję­cia. Jedna z więk­szych zagadek na planecie w wiz­jerze badaczy
 • Tajne kon­takty z UFO
  Jak to się dzieje, że kiedy w polu zamon­towanej przez NASA na Między­nar­o­dowej Stacji Kos­micznej MKS/​ISS kamery pojaw­iają się jakieś niezi­den­ty­fikowane obiekty, przekazy­wany na Ziemię obraz dzi­wnym trafem rwie się albo zanika? Czy to rzeczy­wiś­cie, jak utrzy­muje amerykańska agencja, zwykły przy­padek, a reje­strowane NOL-​e są kos­micznymi śmieci­ami, których na orbicie okołoziem­skiej coraz więcej? W takim jed­nak razie co by szkodz­iło, by można było te dzi­wadła obe­jrzeć? Nieza­leżni badacze, mon­i­toru­jący obraz ze stacji przez okrągłą dobę, mówią o ewident­nym manip­u­lowa­niu wiz­ual­nym mate­ri­ałem udostęp­ni­anym przez NASA szer­szej publiczności
 • Najlepiej się uziemić!
  Prof. Stanisław Wiąck­owski o leczniczym wpły­wie pola elek­tro­mag­ne­ty­cznego Ziemi na ludzkie zdrowie. Ponieważ wskutek funkcjonowa­nia roz­maitych urządzeń i środowiskowych „udo­god­nień” w rodzaju kon­strukcji żel­betonowych, asfaltu etc. jesteśmy dziś od tego pola w jego pier­wot­nej postaci odi­zolowani, autor radzi, jak dotrzeć w życiu codzi­en­nym do pola mag­ne­ty­cznego i spożytkować je w ter­apii licznych schorzeń. Na świecie pojaw­iły się już na ten temat bardzo intere­su­jące bada­nia. Nieza­leżnie od tego, że powin­niśmy jak najczęś­ciej chodzić boso po nat­u­ral­nym podłożu, warto zapoz­nać się z pomysłem pro­fe­sora doty­czą­cym insta­lacji, które pomogą nam w efek­ty­wny sposób naw­iązać wspom­ni­any kontakt

Pon­adto:

 • Blok relacji uczest­ników Wielkiej Medy­tacji Czytel­ników Niez­nanego Świata z 30 grud­nia 2015 r., jakiej towarzyszyło hasło ŻYĆ ŚWIADOMIE. Niek­tóre wypowiedzi są bardzo, ale to bardzo interesujące
 • W Pocz­cie heal­erów pol­s­kich znana w 50 kra­jach Ter­apia Bars, która niedawno trafiła również do Pol­ski — i sto­su­jąca ją z wielkimi sukce­sami warsza­wska ter­apeutka Ewa Miazga
 • W kole­jną rocznicę zakończenia II wojny świa­towej raport Przemka Nowakowskiego o drugim życiu Hitlera. Okazuje się, i nie jest to hum­bug, że coraz bardziej praw­dopodobna staje się teza, iż zwłoki znalezione w berlińskim bunkrze nie należały do wodza Trze­ciej Rzeszy, o czym sowieckie władze doskonale wiedzi­ały, a führerowi za pomocą przy­go­towanego wcześniej kanału prz­erzu­towego udało się prze­dostać do Ameryki Połud­niowej (jedna z wer­sji), albo na Antark­tydę (wer­sja druga, również obu­dowana solid­nym mate­ri­ałem dowodowym). Przy okazji także o roli Watykanu w eksportowa­niu do Ameryki Połud­niowej nazis­tows­kich zbrodniarzy
 • Majowy horoskop.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.